Chris­te­lij­ke politiek is geen Evan­ge­lie

De Chris­tenU­nie krijgt naast lof ook kri­tiek op het me­de door haar op­ge­stel­de for­ma­tie­plan. Voor­al het sneu­ve­len van het kin­der­par­don is veel chris­te­nen een doorn in het oog. Frank Bosman maakt ech­ter on­der­scheid tus­sen chris­te­lij­ke politiek en het Evan­ge

Katholiek Nieuwsblad - - KNOPINIE -

“Ge­lo­ven de men­sen niet in God en niet in niks, dan ge­lo­ven ze in al­les.” An­toi­ne Bo­dar in El­se­vier “Ik word al­tijd be­loond op de mo­men­ten dat ik mijn ang­sten op­zij zet.” Can­dy Dul­fer in Volks­krant Ma­ga­zi­ne “In dit land, met een heu­se klaag­vrije maan­dag, kla­gen we ons des­on­danks een ver­suf­fing.” Ba­bet­te Wie­rin­ga in Vrij “School is vaak het laat­ste vang­net. Als jij er niet bent, als men­tor of als le­raar, wie is er dan wel?” Re­né Kney­ber in Trouw “Ik vind het zo zon­de dat ou­de­ren in on­ze cul­tuur zo weg­ge­zet wor­den als star en nut­te­loos. Ik ken nut­te­lo­ze jon­ge­ren en su­per­flexi­be­le ou­de­ren.” Tan­ja Jess in Vrouw “Wat men­sen thuis ge­lo­ven, ge­lo­ven ze over­al.” Ri­chard Dawkins in Sir Ed­mund De ra­di­ca­li­teit van Je­zus’ bood­schap om­zet­ten in een politiek pro­gram­ma blijkt een on­mo­ge­lij­ke op­dracht

De po­si­tie van de Chris­tenU­nie was nooit een ge­mak­ke­lij­ke in de­ze for­ma­tie­on­der­han­de­lin­gen. Eerst af­ge­we­zen door D66 maar la­ter na het ver­trek van GroenLinks toch weer uit­ge­no­digd. Er wa­ren gro­te ver­schil­len te over­brug­gen met de VVD (eco­no­mie), CDA (na­ti­o­na­lis­me) en D66 (me­di­sche ethiek).

Veel moe­ten slik­ken

De Chris­tenU­nie heeft veel moe­ten slik­ken, waar­on­der het sneu­ve­len van het kin­der­par­don en ver­rui­ming van de mo­ge­lijk­he­den voor on­der­zoek op men­se­lij­ke em­bryo’s, maar heeft ook en­ke­le an­de­re za­ken voor de poor­ten van de hel weg­ge­sleept. Denk aan het mo­ra­to­ri­um op de ver­rui­ming van de eu­tha­na­sie- wet­ge­ving (vol­tooid le­ven), ex­tra geld voor de be­strij­ding van men­sen­han­del, on­der­wijs en kind­toe­la­gen, en con­cre­te wet­ge­ving om Moe­der Aar­de te kun­nen red­den. Bo­ven­dien hoe­ven chris­te­lij­ke, vrije en dal­ton­scho­len voor de ko­men­de vier jaar niet te vre­zen voor hun voort­be­staan. Arie Slob zal als mi­nis­ter van dat de­par­te­ment de vrij­heid van on­der­wijs be­wa­ken.

Be­zorg­de chris­te­nen

Toch is niet ie­der­een te­vre­den. Be­zorg­de chris­te­nen bin­nen en bui­ten de CU vra­gen zich af of de par­tij haar re­li­gi­eus-ide­o­lo­gi­sche ve­ren niet te snel heeft af­ge­legd. Voor­al het kin­der­par­don had vol­gens me­nig cri­ti­cus een breek­punt moe­ten zijn, zo­als de im­mi­gra­tie­de­al eer­der voor GroenLinks. Ook nietchris­te­nen ver­wij­ten de CU on­chris­te­lijk be­drag, een niet on­ge­voe­li­ge aan­tij­ging voor een der­ge­lij­ke be­lij­de­nis­par­tij.

Pa­ra­dox

De Chris­tenU­nie, en voor­al haar chris­te­lij­ke ach­ter­ban en fan ba­se, er­va­ren nu wat ik zou wil­len noe­men, de be­vrij­dings­the­o­lo­gi­sche pa­ra­dox. Politiek be­drij­ven van­uit een chris­te­lij­ke in­spi­ra­tie is al­tijd pro­ble­ma­tisch ge­weest (hoe­wel te­ge­lij­ker­tijd ook zeer wen­se­lijk). De ra­di­ca­li­teit van Je- zus’ bood­schap is voor­al ge­richt op de in­di­vi­du­e­le mens en op de ver­za­me­ling van de chris­te­lij­ke ge­meen­schap. Die ra­di­ca­li­teit om­zet­ten in een politiek pro­gram­ma, zo­als de klas­sie­ke be­vrij­dings­the­o­lo­gen be­toog­den, blijkt een on­mo­ge­lij­ke op­dracht. De be­vrij­dings­the­o­lo­gie moet politiek zijn, maar haar po­li­tie­ke kwa­li­teit is te­ge­lij­ker­tijd haar on­der­gang.

Po­li­tie­ke ac­tie

Pre­cies hier­voor waar­schuw­den de hei­li­ge paus Jo­han­nes Pau­lus II en eme­ri­tus-paus Be­ne­dic­tus XVI ons: ons ge­loof noopt ons tot po­li­tie­ke ac­tie, maar valt niet sa­men met die po­li­tie­ke ac­tie. El­ke po­li­tie­ke par­tij die claimt een-op-een het Evan­ge­lie in haar par­tij­pro­gram­ma te heb­ben ver­taald, moet ge­wan­trouwd wor­den. Der­ge­lij­ke heils­par­tij­en, die we ken­nen uit fas­cis­ti­sche en com­mu­nis­ti­sche hoek, kun­nen uit­ein­de­lijk al­leen ont­aar­den in dic­ta­tuur. Het­zelf­de ge­vaar ligt ook voor chris­te­lij­ke be­lij­de­nis­par­tij­en op de loer. Het chris­te- lijk ge­loof is zelf een voort­du­ren­de waar­schu­wing te­gen elk aards ge­zag, zelfs als dat aard­se ge­zag zegt en/of denkt te han­de­len op ba­sis van het Evan­ge­lie.

Re­li­gi­eu­ze iden­ti­teit

De Chris­tenU­nie is zich hier­van goed be­wust. Zij laat zich in­spi­re­ren door het evan­ge­lie, maar weet heel goed dat politiek, zelfs haar ei­gen politiek, nooit met Je­zus’ bood­schap kan sa­men­val­len. Hier­in neemt de Chris­tenU­nie dan ook haar ul­tie­me ver­ant­woor­de­lijk­heid. Weg­lo­pen uit de for­ma­tie had wel­licht haar ach­ter­ban kun­nen be­ko­ren, maar zij had net zo goed de taak het ge­vrees­de al­ter­na­tief – de PVV bij­voor­beeld – te be­let­ten re­ge­rings­ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men. Zelf re­ge­ren be­te­kent dat an­de­re, po­pu­lis­ti­sche en in­to­le­ran­te par­tij­en kun­nen wor­den af­ge­hou­den van de for­ma­tie. En mijns in­ziens heeft ze hier­mee haar re­li­gi­eu­ze iden­ti­teit en in­spi­ra­tie meer dan be­we­zen, zelfs (en juist) om­dat ze hier­mee een se­ri­eu­ze veer in heeft moe­ten la­ten.+

Dr. Frank G. Bosman is cul­tuur­the­o­loog en lid van de Chris­tenU­nie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.