Gro­te ge­zins­mars in Ecu­a­dor

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

Ruim een mil­joen Ecu­a­do­ra­nen heb­ben vo­ri­ge week za­ter­dag in Ecu­a­dor mee­ge­lo­pen in de Mars voor Ge­zin en Le­ven. Dat meldt het Zuid-Ame­ri­kaans ka­tho­lie­ke pers­bu­reau ACI Pren­sa. De mars vond in 25 ste­den te­ge­lij­ker­tijd plaats, waar­on­der de hoofd­stad Qui­to, Gu­ayaquil, Cuen­ca, Es­me­ral­das, Ma­cha­la en Lo­ja. Het mot­to van de mars, die de steun had van de ka­tho­lie­ke Kerk in Ecu­a­dor, was #ConMisHij­osNoTeMe­tas (vrij ver­taald: ‘Be­moei je niet met mijn kin­de­ren’), waar­mee de or­ga­ni­sa­tie een sig­naal naar de Ecu­a­doraan­se over­heid wil­de af­ge­ven die wet­ge­ving wil in­voe­ren om­trent de gen­de­ri­de­o­lo­gie en abor­tus. De mars was ge­or­ga­ni­seerd door het Na­ti­o­na­le Front voor het Ge­zin Ecu­a­dor waar­in ver­schil­len­de chris­te­lij­ke ge­loofs­ge­meen­schap­pen zijn ver­te­gen­woor­digd. Aan het eind van de mars werd in el­ke deel­ne­men­de stad een ma­ni­fest voor­ge­le­zen waar­in ou­ders van de over­heid ei­sen dat al­le over­heids­be­pa­lin­gen op het ge­bied van on­der­wijs en ge­zond­heids­zorg die ge­richt zijn op de gen­de­ri­de­o­lo­gie, sek­su­e­le di­ver­si­teit en abor­tus wor­den ge­schrapt. Ver­der rie­pen de deel­ne­mers aan de mars de over­heid op om zich (fi­nan­ci­eel) te­rug te trek­ken uit za­ken die te ma­ken heb­ben met ‘sek­su­e­le en re­pro­duc­tie­ve ge­zond­heids­zorg’, draag­moe­der­schap, ge­slachts­ver­an­de­ring, ma­ni­pu­la­tie van em­bryo’s en het pro­mo­ten van de gen­de­ri­de­o­lo­gie naar jon­ge­ren en kin­de­ren. (ACIPren­sa)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.