Paus roept kar­di­naal Sa­rah tot de or­de

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK - Mar­ta Pe­tro­sil­lo, Ro­me

Streng en met fer­me hand. Als een va­der die zijn zoon be­rispt na een mis­stap. Dat is het beeld dat wordt op­ge­roe­pen door de brief die de paus stuur­de aan kar­di­naal Ro­bert Sa­rah, pre­fect van de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lij­ke Ere­dienst en de Re­ge­ling van de Sa­cra­men­ten.

De brief volgt op een aan­tal op­mer­kin­gen van de kar­di­naal over het mo­tu pro­prio Mag­num Prin­ci­pi­um, het pau­se­lijk do­cu­ment over de ver­ta­ling van li­tur­gi­sche en bij­bel­se tek­sten (zie KN38). Het is een on­ge­hoor­de woor­den­wis­se­ling tus­sen de paus en de Gui­ne­se kar­di­naal, voor­al om­dat die niet be­perkt bleef tot de kan­to­ren van de cu­rie, maar via de me­dia werd uit­ge­speeld.

Gro­te­re be­voegd­heid

Met het mo­tu pro­prio, dat op 9 sep­tem­ber werd ge­pu­bli­ceerd, werd de lo­ka­le bis­schop­pen­con­fe­ren­ties een gro­te­re be­voegd­heid ge­ge­ven om de ver­ta­lin­gen van tek­sten te con­tro­le­ren. Als ge­volg daar­van werd de con­tro­le­ren­de rol van de Hei­li­ge Stoel in dit pro­ces ver­kleind en ie­der­een was er wel van over­tuigd dat kar­di­naal Sa­rah zich daar niet in kon vin­den. In het Va­ti­caan werd zelfs ge­fluis­terd dat de werk­groep die zich had ge­bo­gen over de voor­be­rei­ding van het do­cu­ment dat zon­der me­de­we­ten van de kar­di­naal had ge­daan. Na de pu­bli­ca­tie van het mo­tu pro­prio be­sloot Sa­rah er een no­ti­tie over te schrij­ven die hij toe­stuur­de aan paus Fran­cis­cus. Daar­in gaf hij zijn ei­gen in­ter­pre­ta­tie aan de tekst in het pau­se­lijk do­cu­ment en gaf hij een an­de­re in­vul­ling aan de wij­zi­gin­gen. Kort sa­men­ge­vat kun­nen we zeg­gen dat de paus met het mo­tu pro­prio de rol van het door Sa­rah ge­lei­de di­cas­te­rie heeft ‘ge­kort­wiekt’. Niet lan­ger hoe­ven ver­ta­lin­gen aan de Con­g­re-

ga­tie voor­ge­legd te wor­den voor in­spec­tie ( re­cog­ni­tio), maar nu moet slechts be­ves­tigd wor­den ( con­fir­ma­tio) wat al door de lo­ka­le bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is goed­ge­keurd.

‘Ne­de­ri­ge bij­dra­ge’

In zijn schrij­ven, ge­ti­teld ‘Ne­de­ri­ge bij­dra­ge ten be­hoe­ve van een be­ter en cor­rect be­grip van het mo­tu pro­prio Mag­num Prin­ci­pi­um’, stel­de kar­di­naal Sa­rah ech­ter dat con­fir­ma­tio en re­cog­ni­tio wel­is­waar van el­kaar ver­schil­len door het ef­fect dat ze be­o­gen, maar dat de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de Hei­li­ge Stoel in bei­de ge­val­len het­zelf­de blijft. En dus kan het Va­ti­caan nog steeds om een ge­de­tail­leer­de ana­ly­se van al­le tek­sten vra- gen. Zo draai­de de dis­cus­sie rond het Duit­se mis­saal om twee woor­den die tij­dens de con­se­cra­tie wor­den uit­ge­spro­ken. Waar wordt ge­spro­ken over het bloed van Chris­tus dat wordt ver­go­ten pro mul­tis, wordt dat door veel bis­dom­men ver­taald met “voor ie­der­een”, in plaats van “voor ve­len”.

Niet te spre­ken

De paus was er niet over te spre­ken. Niet eens zo­zeer over het schrij­ven zelf, maar wel over het feit dat die eerst door de ka­tho­lie­ke krant L’Hom­me Nou­veau werd ge­pu­bli­ceerd en ver­vol­gens op een heel aan­tal an­de­re web­si­tes. En dus be­sloot de paus een brief aan de kar­di­naal te schrij­ven die af­ge­lo­pen zon­dag aan al­le Va­ti­ca­nis­ten werd ge­stuurd om “sim­pel­weg” en “hel­der” en­ke­le op­mer­kin­gen te ma­ken. Met zijn brief nam de paus vol­le­dig af­stand van de in­ter­pre­ta­tie van Sa­rah. Je kunt niet zeg­gen, be­na­druk­te de paus, dat re­cog­ni­tio en con­fir­ma­tio de­zelf­de din­gen zijn of zelfs, zo­als de kar­di­naal zegt, “in­wis­sel­baar zijn waar het gaat om de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de Hei­li­ge Stoel”. Tot slot be­schul­dig­de Fran­cis­cus de kar­di­naal er sub­tiel van dat hij er zelf voor had ge­zorgd dat zijn schrij­ven op di­ver­se si­tes de ron­de deed. De paus vraagt hem in zijn ei­gen brief na­me­lijk ex­pli­ciet om “te zor­gen voor de ver­sprei­ding van mijn ant­woord op die­zelf­de si­tes”. (Vert. SvdB)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.