Agen­da

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

Gel­der­se be­de­vaart Ren­kum, zo 29 okt

Gel­der­se be­de­vaart ter ere van Ma­ria van Ren­kum in de O.-L.-Vrouw Ten­he­mel­op­ne­ming­kerk (Dorps­straat 1). Aan­vang om 14.00 uur met bloe­men­hul­de en ro­zen­krans­ge­bed, ver­vol­gens H. Mis met aan­slui­tend aan­bid­ding en lof. Na af­loop kof­fie en thee in de pas­to­rie. In­fo: (0317) 31 23 21, www.ma­ria­van­ren­kum.nl

Fran­cis­caan­se spi­ri­tu­a­li­teit Dord­recht, za 4 nov

Inspi­ra­tie­mid­dag voor ie­der­een die wil ken­nis­ma­ken met de fran­cis­caan­se spi­ri­tu­a­li­teit van Fran­cis­cus en Cla­ra van As­si­si in de St.-An­to­ni­us­kerk (Burg. De Raadt­sin­gel 45). Aan­vang: 12.30 uur. Er zijn in­lei­din­gen en work­shops. In­fo/op­ga­ve: (073) 61 31 340, www.fran­cis­caan­se­be­we­ging.nl

Im­puls­dag Pa­ro­chie­ver­nieu­wing

Utrecht, za 4 nov Im­puls­dag voor Pa­ro­chie­ver­nieu­wing, ge­or­ga­ni­seerd door het Plat­form voor RK Evan­ge­li­sa­tie, het Ka­tho­liek Alp­ha Cen­trum en het Cen­trum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tu­a­li­teit. Tij­dens de­ze dag wor­den ini­ti­a­tie­ven voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing be­spro­ken. Lo­ca­tie: Thomas a Kem­pis Leer­huis (Broe­restraat 12). Aan­vang: 10.00 uur. Kos­ten: € 15, in­clu­sief lunch. In­fo/op­ga­ve: www.pa­ro­chie­spi­ri­tu­a­li­teit.org, tim­schil­ling.cps@kloos­ter­brak­ken­stein.nl

Cd-pre­sen­ta­tie

Am­ster­dam, zo 5 nov Het vrou­wen-a-cap­pel­la en­sem­ble Wish­ful Sin­ging pre­sen­teert in de Do­mi­ni­cus­kerk (Spuistraat 12 – in­gang via Kor­te Kors­jes­poort­steeg) zijn nieu­we cd In Mys­te­ri­um. De­ze cd, tot stand ge­ko­men i.s.m. Her­man Fin­kers, be­vat hoog­te­pun­ten uit het gre­go­ri­aan­se re­per­toi­re. Ge­ïn­te­res­seer­den kun­nen aan­we­zig zijn door een do­na­tie van € 50 te doen. Voor dit be­drag krijgt men twee toe­gangs­kaar­ten en een ge­sig­neerd exem­plaar van de cd. Aan­vang: 15.00 uur. In­fo/op­ga­ve: (06) 24 70 37 02, www.wish­fulsin­ging.nl

Sla­visch-By­zan­tijn­se li­tur­gie Groen­lo, zo 5 nov

H. Mis vol­gens de Sla­visch-By­zan­tijn­se li­tur­gie in de Sint-Calix­tus­ba­si­liek (Kerk­straat 8) m.m.v. het By­zan­tijns man­nen­koor Wla­di­mir. Aan­vang: 10.30 uur. In­fo: www.wla­di­mir-hen­ge­lo.nl, f.j.ge­le­vert@het­net.nl

De Brexit van Wil­li­brord Utrecht, ma 6 nov

Sym­po­si­um ‘De Brexit van Wil­li­brord. Eu­ro­pe­se sa­men­wer­king in de 7e eeuw’ aan de Til­burg School of The­o­lo- gy (Nieu­weg­racht 61) met o.a. abt Mat­thij­sen, Mi­ri­am Jo­nes (VU) en mgr. Ver­cam­men (OKK). Aan­vang om 19.00 uur met een oe­cu­me­nisch avond­ge­bed in de Dom­kerk (Ach­ter de Dom 1). Deel­na­me is gra­tis. In­fo/op­ga­ve: van­wieis­wil­li­brord.word­press.com

Ge­loofs­week­end Sit­tard, vr 10 t/m zo 12 nov

Ge­loof­s­cur­sus voor ge­lo­vi­gen van 30 tot 50 jaar in Be­zin­nings­huis Re­gi­na Car­me­li (Kol­len­berg 2) , ge­or­ga­ni­seerd door het Plat­form 30 Plus. The­ma: De spi­ri­tu­a­li­teit van ver­schil­len­de hei­li­gen In­fo/op­ga­ve: 030 60 62 668, www.plat­form30plus.nl

Adri­a­nus­le­zing Utrecht, za 11 nov

Adri­a­nus­le­zing ‘500 jaar Re­for­ma­tie: dra­ma of ze­gen?’ Le­zing en de­bat over de re­for­ma­tie voor chris­te­nen van nu, ge­or­ga­ni­seerd door Stich­ting Ka­tho­liek Erf­goed. Lo­ca­tie: Paus­hui­ze (Krom­me Nieu­weg­racht 49). Aan­vang: 14.00 uur. Toe­gang: gra­tis voor jon­ge­ren, € 4,50 bij aan­mel­ding, € 7,50 ove­ri­gen. Spre­kers zijn o.a.: Drs. Van Dar­tel (Ka­tho­lie­ke Ver­e­ni­ging voor Oe­cu­me­ne) en drs. Wa­len­kamp, his­to­ri­cus. In­fo/op­ga­ve: www.stich­ting­ka­tho­lie­kerf­goed.nl, stich­ting­ka­tho­lie­kerf­goed@kpn­mail.nl

Mee­leef­da­gen Arn­hem, vr 17 t/m zo 19 nov

Mee­leef­da­gen voor vrou­wen (25-45 jaar) die ge­ïn­te­res­seerd zijn in het re­li­gi­eu­ze le­ven bij de zus­ters Trap­pis­tin­nen van Ab­dij Ko­nings­oord (Jo­han­na­hoe­ve­weg 79). In­fo/op­ga­ve: (026) 44 64 886, no­vi­cen­mees­te­res@ko­nings­oord.org

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.