Ge­lo­ven maakt an­ders

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

EEN LEER­SCHOOL - SE­CU­LIE­RE SPI­RI­TU­A­LI­TEIT. ‘Een per­soon­lij­ke chris­te­lij­ke le­vens­stijl’: met die om­schrij­ving heb ik in het ver­le­den meer­de­re ma­len een om­schrij­ving trach­ten te ge­ven van wat wij on­der spi­ri­tu­a­li­teit kun­nen ver­staan. Het gaat zo­wel om je in­spi­ra­tie­bron als om je le­vens­ge­drag. De Kerk en haar tra­di­tie spe­len daar­bij een be­mid­de­len­de rol. In de week­end­bij­la­ge van Trouw stond op 26 au­gus­tus j. l. een in­ter­view met Els­ke Boets, die af­ge­lo­pen jaar werd uit­ge­roe­pen tot za­ken­vrouw van het jaar. Num­mer 9 van haar le­vens­les­sen luidt: ‘Stop met ver­ga­de­ren’, want dat zijn vol­gens haar ener­gie­vre­ters. “Sinds 1999”, zo stelt zij, “open ik el­ke dag met een ‘kick-off talk’: een tien mi­nu­ten du­rend ri­tu­eel – je zou het een och­tend­ge­bed kun­nen noe­men – waar­in we re­sul­ta­ten be­spre­ken en waar­in we ie­der­een een po­si­tief ge­voel pro­be­ren te ge­ven, zo­dat je daar­na ge­mo­ti­veerd aan de dag be­gint. We staan dan in een kring waar­door je ie­der­een aan kunt kij­ken, en ze moe­ten al­le­maal ko­men – ook men­sen van de boek­hou­ding. Ik pro­beer er al­tijd hu­mor in te stop­pen en soms krij­gen de me­de­wer­kers, als ze dat wil­len, daar­na nog wat cij­fers over de mail toe­ge­stuurd – al­les is hier trans­pa­rant. In be­paal­de IT­be­drij­ven is het te­gen­woor­dig hip om eerst een scrum­ses­sie te hou­den, waar­bij ze el­kaar ook gaan om­hel­zen en knuf­fe­len. Maar dat vind ik dan weer een beet­je nep.” Je kunt niet ge­luk­kig le­ven en ook niet ef­fi­ci­ënt wer­ken als je niet weet wie je bent en waar je le­ven heen leidt. Ie­der mens heeft be­hoef­te aan een bron en een be­lof­te, ook om zich daad­wer­ke­lijk in te zet­ten voor een on­der­ne­ming, of die nu com­mer­ci­eel, politiek of so­ci­aal ge­richt is. Dat heeft de eer­der ge­noem­de za­ken­vrouw heel goed be­gre­pen. Ze be­pleit bo­ven­dien vol­doen­de rust­tijd, het re­gel­ma­tig af­zet­ten van je te­le­foon en het be­wust cul­ti­ve­ren van stil­te­mo­men­ten. Het is on­mis­baar zo­wel voor ons per­soon­lij­ke wel­zijn als voor het goed func­ti­o­ne­ren van on­ze sa­men­le­ving. Som­mi­ge aan­be­ve­lin­gen vindt men ook in het be­ken­de boek van Wil Derk­se Een le­vens­re­gel voor be­gin­ners – Be­ne­dic­tijn­se spi­ri­tu­a­li­teit voor het da­ge­lijks le­ven (2000, ve­le her­druk­ken), bij Frank Bosman en Huib Kla­mer De ene Re­gel is de an­de­re niet – vijf spi­ri­tu­e­le groot­mees­ters over werk en lei­der­schap (2009) en in boe­ken van An­selm Gr­ün. Over al de­ze ‘se­cu­lie­re ad­vie­zen’ is meer te zeg­gen dan hier ge­schiedt. Ook chris­te­lij­ke spi­ri­tu­a­li­teit is on­der­he­vig aan mo­des en trends. Ach­ter dit al­les ligt een tra­di­tie, dat wil zeg­gen: een over­dracht van le­vens­er­va­rin­gen, zo­wel li­cha­me­lijk als gees­te­lijk, die mil­len­nia­lang men­sen ge­hol­pen heb­ben om ver­an­kerd te zijn, hun be­staan ge­stal­te te ge­ven van­uit ver­bon­den­heid met Ie­mand die ons te bo­ven gaat, die Je­zus ons ge­leerd heeft God te noe­men en in ver­trou­wen als on­ze Va­der aan te spre­ken. Dat raakt on­ze die­pe­re la­gen. Het schept een even­wicht, een ba­lans die ons le­ven or­de­ning biedt, ons op tijd leert re­la­ti­ve­ren, maar te­vens on­ze per­soon be­ves­ti­ging en daar­mee zelf­ver­trou­wen schenkt. Het voor­komt dat we op­ge­slo­ten ko­men te zit­ten in een be­ang­sti­gend in­di­vi­du­a­lis­me en ein­di­gen in wat men ge­maks­hal­ve is gaan noe­men een ‘vol­tooid le­ven’.

Mgr. Joris Schrö­der

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.