Ex­po­si­tie

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

De ex­po­si­tie ‘Op­fris­beurt van een eeu­wen­ou­de tekst. Eras­mus, een her­vor­mer?’ is nog te zien tot 7 ja­nu­a­ri 2018, in het Eras­mus­huis, Ka­pit­tel­straat 31, 1070 Brus­sel. www.eras­mus­hou­se.mu­se

um, tel. +32 25 21 13 83. Ge­o­pend van dins­dag tot zon­dag (10.00 tot 18.00 uur) Toe­gang: € 1,25. Toe­lich­ten­de tek­sten zijn be­schik­baar in het Frans, Ne­der­lands, Duits, En­gels en zelfs in het La­tijn. Het mu­se­um is van­uit Brus­sel Cen­traal in tien mi­nu­ten te be­rei­ken met me­tro­lijn 5, rich­ting – in­der­daad – Eras­mus. Uit­stap­pen op sta­ti­on SintGui­do. Het Eras­mus­huis be­vindt zich bij de kerk van Sint-Pie­ter en Sint-Gui­do en het Be­gijn­hof die even­eens te be­zich­ti­gen zijn. Ook de tui­nen zijn toe­gan­ke­lijk. Wel even de sleu­tel vra­gen bij de re­cep­tie en het hek ach­ter u slui­ten, zo­dat de tui­nen een stil­te­cen­trum blij­ven in het cen­trum van An­der­lecht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.