Paus Fran­cis­cus ver­sus paus Jo­han­nes XXIII

Katholiek Nieuwsblad - - KNCOLUMN -

In het ar­ti­kel over het boek van Gui­do Gus­so over de hei­li­ge Paus Jo­han­nes XXIII (KN41) zegt Mar­ta Pe­tro­sil­lo enor­me ge­lij­ke­nis­sen te ont­dek­ken tus­sen paus Jo­han­nes XXIII en paus Fran­cis­cus. Met al­le res­pect, maar schept dit ar­ti­kel zo geen ver­keerd beeld, door de­ze fei­te­lijk to­taal ver­schil­len­de pau­sen voor te stel­len als bij­na iden­tiek aan el­kaar? Wat mij zelf im­mers op­valt is dat Fran­cis­cus niet al­leen ge­heel ver­schil­lend is van Jo­han­nes XIII, maar ei­gen­lijk van al­le voor­gan­gers van de voor­bije twee eeu­wen. Im­mers, waar Fran­cis­cus’ voor­gan­gers juist als de­fen­sor veri­ta­tis ex pro­fes

so ver­de­di­gers van de waar­heid wa­ren, lijkt Fran­cis­cus dit juist niet te (wil­len) zijn. Hij wei­gert im­mers ver­dui­de­lij­king te ver­strek­ken over de uit Amo­ris Lae­ti­tia ont­sta­ne ver­war­ring. Ster­ker nog, in plaats van het ver­schaf­fen van dui­de­lijk­heid bruus­keert de paus zelfs kar­di­na­len die de paus mid­dels de du­bia ne­de­rig om ver­hel­de­ring durf­den vra­gen. Ge­zags­dra­gers die in zijn op­tiek te or­tho­dox zijn kun­nen ver­trek­ken of wor­den ge­de­gra­deerd. De hei­li­ge paus Jo­han­nes XXIII kreeg als bij­naam ‘de goe­de’. Of Fran­cis­cus de­ze eer ooit te beurt zal val­len, valt te be­twij­fe­len. Ger Stans, Sie­ben­ge­wald

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.