Da­vid Des­sin

Vla­ming Da­vid Des­sin schreef met God is een vluch­te­ling een erg ac­tu­eel boek. De kern van zijn ver­haal: het Eu­ro­pe­se chris­ten­dom mag dan ster­ven­de zijn, het chris­ten­dom in Eu­ro­pa leeft.

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA -

Het Eu­ro­pees chris­ten­dom sterft. Het chris­ten­dom in Eu­ro­pa leeft.

Een groot deel van de mi­gran­ten is niet mos­lim, maar chris­ten Het chris­te­lijk­re­li­gi­eu­ze land­schap ver­an­dert fors met de komst van chris­te­lij­ke mi­gran­ten

“Ik heb ge­pro­beerd Kuif­je in het chris­ten­dom te zijn”, zegt Da­vid Des­sin (32). Hij is in het da­ge­lijks le­ven ad­vi­seur ide­o­lo­gie voor de Vlaams-na­ti­o­na­lis­ti­sche par­tij N-VA, maar be­steed­de een groot deel van 2016 aan een heel an­der pro­ject. Des­sin dom­pel­de zich on­der in de zeer di­ver­se we­reld van al­loch­toon­se chris­te­lij­ke ge­meen­schap­pen, van evan­ge­li­ca­le huis­ker­ken en Afri­kaan­se ge­loofs­ge­meen­schap­pen tot de Sy­risch-or­tho­doxen en Chal­deeuws-ka­tho­lie­ken in on­ze stre­ken. De tal­lo­ze ge­meen­schap­pen zijn er, en ze zijn bloei­end, maar hun le­ven speelt zich vaak af bui­ten het ge­zichts­veld van maat­schap­pij en oor­spron­ke­lij­ke Ker­ken en ge­meen­schap­pen, stelt Des­sin. “Dit boek is ei­gen­lijk een po­ging om het de­bat over mi­gran­ten eens niet in ter­men van de is­lam te la­ten plaats­vin­den. Een groot deel van de mi­gran­ten in Eu­ro­pa is niet mos­lim, maar chris­ten, en dat ho­ren we nooit. Hun stem ont­breekt, maar mag ook eens ge­hoord wor­den.”

‘Re­li­gie is blin­de vlek ge­wor­den’

Dat is in chris­te­lij­ke kring al­vast ge­lukt. In sep­tem­ber werd God is een vluch­te­ling tij­dens de Nacht van de The­o­lo­gie uit­ge­roe­pen tot the­o­lo­gisch boek van het jaar. Des­sin hoopt dat de chris­te­lij­ke ach­ter­grond van veel mi­gran­ten bre­der door­dringt. “We hou­den er te wei­nig re­ke­ning mee. Het con­cept ‘re­li­gie’ is voor veel men­sen, ook in de po­li­tiek, een blin­de vlek ge­wor­den. We zijn hier zo ge­ë­vo­lu­eerd dat we niet meer kun­nen den­ken of be­grij­pen dat er een ver­band kan zijn tus­sen re­li­gie en maat­schap­pe­lijk ge­drag.” Dat werkt twee kan­ten op. “We ont­ken­nen de re­la­tie die er kan zijn tus­sen re­li­gie en ge­weld. Daar­door kun­nen we ook de re­la­tie tus­sen re­li­gie en slacht­of­fer­schap niet meer zien. Kijk bij­voor­beeld naar de ver­vol­ging van chris­te­nen in ver­schil­len­de Afri­kaan­se lan­den. De chris­te­nen zijn er vaak de laat­sten om te vluch­ten als er con­flic­ten zijn. Ze blij­ven, zijn dan een sym­bool van men­se­lijk­heid in een oor­log die dat niet ver­draagt en wor­den dus als zo­da­nig ver­volgd.”

‘Na­tuur­lijk kri­tisch te­gen­over is­lam’

Veel van de ge­ïn­ter­view­den lie­ten zich kri­tisch uit over de is­lam. Toch heeft hij niet over­wo­gen een mos­lim om een weer­woord te vra­gen. “Dit boek gaat over chris­te­nen. Na­tuur­lijk staan ve­len van hen kri­tisch te­gen­over de is­lam. Wat er nu ge­beurt, de golf van ge­weld die door die re­li­gie gaat, de on­ver­draag­zaam­heid die op­komt, is voor ve­len van hen de re­den dat zij, of hun ou­ders, moesten vluch­ten. Dat ze kri­tisch zijn, is dus niet vreemd. Som­mi­gen wil­len met de is­lam niets te ma­ken heb­ben, wat je ze moei­lijk kwa­lijk kunt ne­men. An­de­ren, zo­als de Sy­ri­sche chris­te­nen, her­in­ne­ren zich nog de tijd dat ze ge­woon sa­men­leef­den met hun isla­mi­ti­sche bu­ren, zon­der dat re­li­gie een be­lang­rij­ke rol speel­de. Ik ben één pries­ter te­gen­ge­ko­men die da­gen­lang ge­mar­teld werd door ter­ro­ris­ten en zijn ver­vol­ging aan ‘al­le mos­lims’ wijt, maar om daar nu van die Eu­ro­pe­se ter­men als ‘is­la­mo­fo­bie’ op te plak­ken… Ik heb bij die man geen angst of haat ge­zien.”

‘Het Eu­ro­pees chris­ten­dom is voor­bij’

Het chris­te­lijk-re­li­gi­eu­ze land­schap ver­an­dert fors met de komst van chris­te­lij­ke mi­gran­ten, stelt Des­sin vast. Ve­len van hen zijn pro­tes­tant, wat in het van­ouds ka­tho­lie­ke Vlaan­de­ren na­tuur­lijk op­valt. Maar ook de ge­loofs­be­le­ving ver­schilt. “Die is vaak heel evan­ge­li­caal, met spre­ken in ton­gen en dui­vel­uit­drij­vin­gen en zo.” In één pas­sa­ge be­schrijft Des­sin de doop van een be­keer­ling in ie­mands bad­ka­mer, waar zich een vijf­tien­tal men­sen ver­za­meld heeft. “Dat was ta­me­lijk be­vreem­dend”, zegt de van huis uit ka­tho­lie­ke au­teur. “Ik stel vast dat er een to­ta­le af­stand be­staat tus­sen de er­va­ring van de Eu­ro­pe­se chris­te­nen en die van de nieuw­ko­mers.” Hij ziet een dui­de­lijk ver­schil tus­sen het Eu­ro­pees chris­ten­dom en het chris­ten­dom van de nieuw­ko­mers. “Het Eu­ro­pees chris­ten­dom is ge­trans­for­meerd, het heeft elk on­der­scheid tus­sen zich­zelf en de rest van de maat­schap­pij op­ge­bla­zen. Ik zie dat chris­te­nen die hun ge­loof en­kel als iets spi­ri­tu­eel be­schou­wen, van el­ke con­cre­te taal, in­houd en ge­drag ver­sto­ken, het niet kun­nen door­ge­ven aan een vol­gen­de ge­ne­ra­tie. Ik stel het met een ze­ke­re treu­rig­heid vast: het Eu­ro­pe­se chris­ten­dom is voor­bij.”

‘Chris­ten­dom in Eu­ro­pa zal groei­en’

Wat wél be­staat, “en zelfs zal groei­en, is het chris­ten­dom in Eu­ro­pa. Maar het is niet Eu­ro­pees meer. Bij veel nieuw- ko­mers die ik sprak, kwam ik een die­pe te­leur­stel­ling te­gen. Ze stel­len hun hoop op het chris­te­lij­ke Eu­ro­pa, ko­men hier en zien dan dat de ker­ken leeg zijn en het ge­loof niet meer wordt door­ge­ge­ven aan nieu­we ge­ne­ra­ties. Ter­wijl voor ve­len van hen het ge­loof het eni­ge is dat over­bleef. Voor Chi­ne­se chris­te­nen bij­voor­beeld, staat het chris­ten­dom voor vrij­heid. Hier mo­gen ze ein­de­lijk hun re­li­gie be­oe­fe­nen zo­als ze wil­len, maar ze ko­men te­recht in een sa­men­le­ving waar­in het chris­ten­dom eer­der wordt ge­zien als iets on­der­druk­kends, waar­te­gen je je moet af­zet­ten. Die men­ta­li­tei­ten bot­sen”.

‘Dat was leer­rijk’

Over zijn ei­gen er­va­rin­gen bij het schrij­ven van zijn boek spreekt Des­sin lie­ver niet te veel. “Ik pro­beer een soort af­stan­de­lijk­heid te be­wa­ren”, merkt hij op. Toch wil hij wel kwijt dat hij veel ge­leerd heeft van de tal­lo­ze ge­sprek­ken die hij voor zijn boek voer­de. “Het zijn vaak men­sen die hun the­o­lo­gie ken­nen en hun Bij­bel be­stu­de­ren. Als je met hen dis­cus­si­eert, moet je echt wel we­ten waar­over je het hebt. Ik merk­te vaak dat ik ten eer­ste hun chris­ten­dom niet ken­de – be­grij­pe­lijk, want het is een Azi­a­tisch of Afri­kaans chris­ten­dom – maar ook het mij­ne niet. Ik heb ka­tho­liek on­der­wijs ge­volgd, maar dat had niet veel in­houd. In de an­der­half jaar dat ik aan dit boek heb ge­werkt, heb ik meer over het chris­ten­dom ge­leerd dan in al die ja­ren dat ik ka­tho­liek on­der­wijs volg­de. Dat was een leer­rij­ke er­va­ring.”

Da­vid Des­sin, God is een vluch­te­ling – De te­rug­keer van het chris­ten­dom in de La­ge Lan­den. Uitg. Po­lis, 210 pp., pb., € 19,95, ISBN 978 94 63101 10 3

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.