Ge­meen­schap zijn

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

De hei­li­ge Wil­li­brord ver­kon­dig­de in de ze­ven­de eeuw het Evan­ge­lie in on­ze stre­ken en leg­de daar­mee het fun­da­ment voor de Kerk in ons land. Om die re­den is de ‘apos­tel van de La­ge Lan­den de pa­troon van de Ne­der­land­se kerk­pro­vin­cie. Ko­men­de dins­dag is zijn feest­dag. Zo­veel eeu­wen na zijn ver­kon­di­gings­werk, moe­ten we con­sta­te­ren dat de La­ge Lan­den weer mis­sie­ge­bied zijn ge­wor­den. Af­ge­lo­pen week­end wer­den wij als re­dac­tie ons daar ook weer be­wust van. Ge­za­men­lijk wa­ren we op re­trai­te, om te be­zin­nen, om sa­men stil te staan bij ons werk en voor­uit te kij­ken naar de toe­komst. Bui­ten­ge­woon gast­vrij wer­den we ont­van­gen in het se­mi­na­rie Re­demp­to­ris Ma­ter in Nieu­we Nie­dorp. Daar in Noord-Hol­land volgt een in­ter­na­ti­o­na­le groep man­nen, ver­bon­den aan de Neo­ca­te­chu­me­na­le Weg, de pries­ter­op­lei­ding. Jon­ge man­nen, de mees­ten zijn be­gin twin­tig, die van­uit de he­le we­reld naar Nederland zijn ge­stuurd om hier in dit mis­sie­land de Kerk te die­nen. Van­uit al­le hoe­ken van de We­reld­kerk ko­men ze, on­der meer uit Co­lom­bia, Pe­ru, In­dia en Span­je. En die­nen doen ze, dat heb­ben we als re­dac­tie aan den lij­ve mo­gen on­der­vin­den. Niets was hen te veel, over­al werd voor ge­zorgd. De­ze jon­ge man­nen zul­len het echt niet al­tijd ge­mak­ke­lijk heb­ben in een voor hen zo an­der land, met een an­de­re taal, an­de­re ge­woon­tes en ge­brui­ken, an­der eten en een an­de­re ma­nier van kerk­zijn en ge­lo­ven. En toch sprak al­les daar in Noord-Hol­land van ver­bon­den­heid en dienst­baar­heid. Pre­cies zo­als paus Fran­cis­cus in april 2014 tij­dens een och­tend­mis in Ca­sa San­ta Mar­ta de drie ken­mer­ken van een chris­te­lij­ke ge­meen­schap om­schreef: “Har­mo­nie, ge­tui­ge­nis en zorg voor de naas­ten.” En wat je dan mag er­va­ren, is hoe goed het je doet om je in de­ze vaak zo storm­ach­ti­ge we­reld een te voe­len met een groep ge­lo­vi­gen, met een We­reld­kerk. “Waar er twee of drie ver­e­nigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun mid­den.” (Mt. 18,20), zei Je­zus niet voor niets. Je on­der­deel voe­len van een chris­te­lij­ke ge­meen­schap zo­als de paus die om­schreef en zo­als we die moch­ten ont­moe­ten in het se­mi­na­rie in Noord-Hol­land, is cru­ci­aal voor een bloei­end ge­loofs­le­ven. Niet om bui­ten de we­reld te staan, maar om er sa­men mid­den­in te staan. Want juist zo’n ge­meen­schap heeft uit­stra­ling en kan wer­ke­lijk mis­si­o­nair zijn. Ook met u als le­zer wil­len wij bij Ka­tho­liek Nieuws

blad zo’n ge­lo­vi­ge­lo­vi­ge ge­meen-ge­meen­schap vor­men.n. Om el­kaar te ver­ster­ken en te be­moe­di-be­moe­di­gen, en om dat­dat ge­voel ook weer naarar bui­ten toe door te ge­ven.even. Heel prak­tisch ge­ve­ne­ven we daar vorm aan­an op de KN-le­zers­dagg op zon-zon­dag 12 no­vem­berm­ber (zie pagina 10). Vann har­te ho-ho­pen wij u daarr dan ook te mo­gen be­groe­ten.eten.

Susan­ne van de­nen Berk, re­dac­teur, s.van­den­berk@@ka­tho-ka­tho­lieknieuws­blad..nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.