‘Dall’Oglio is al lang dood’

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

De in 2013 in Sy­rië ver­dwe­nen je­zu­ïet Pa­o­lo Dall’Oglio is vol­gens een IS-strij­der al en­ke­le da­gen na zijn ont­voe­ring ver­moord. De Ma­rok­kaan­se ji­ha­dist Abu Man­sur be­roept zich in de Sa­oe­di­sche krant As­harq Al-Aw­s­at op uit­spra­ken van toen­ma­li­ge IS-com­man­dan­ten. De Ita­li­aan­se je­zu­ïet zou zijn ont­hoofd door een ze­ke­re Abu Lu­q­man al-Rak­ka­wi, al­dus Man­sur in de in Lon­den ver­schij­nen­de krant. Be­wij­zen kon hij niet over­leg­gen. Vo­rig jaar be­weer­de een over­lo­per van IS juist dat de je­zu­ïet nog in le­ven zou zijn. Pa­ter Dall’Oglio geldt als een ‘grens­gan­ger’ tus­sen chris­ten­dom en is­lam en zet­te zich sterk in voor de in­ter­re­li­gi­eu­ze dia­loog. Hij sprak zich open­lijk uit voor de op­po­si­tie en ver­liet het land in 2012 op ver­zoek van de Sy­ri­sche re­ge­ring en van de Kerk. In de zo­mer van 2013 pro­beer­de hij op ei­gen ge­zag gij­ze­laars uit han­den van IS los te krij­gen, maar werd in ju­li van dat jaar zelf ont­voerd. Sinds­dien ont­breekt van hem ie­der spoor. (KNA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.