Tai­zé wi jon­ge­ren en de Kerk bij el­kaar bren­gen

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL - Pas­cal Beu­kers

Twee Ne­der­land­se broe­ders van Tai­zé be­zoe­ken bin­nen­kort hun va­der­land. Ze ho­pen lo­ka­le ker­ken te hel­pen jon­ge­ren te be­rei­ken. “Er moet con­tact met God zijn, wil je iets van je le­ven ma­ken.”

Dat een­vou­di­ge ele­men­ten een bij­zon­de­re aan­trek­kings­kracht heb­ben, be­wijst de oe­cu­me­ni­sche kloos­ter­ge­meen­schap in het Fran­se Tai­zé. Jaar­lijks trek­ken (tien)dui­zen­den men­sen, veel­al jon­ge­ren, er­heen voor stil­te, ge­bed, dia­loog en ge­meen­schaps­le­ven; de ‘kernin­gre­di­ën­ten’ van Tai­zé. De broe­ders pro­be­ren een band te cre­ë­ren tus­sen de lo­ka­le Ker­ken en de jon­ge­ren die hen be­zoe­ken, maar die niet per se kerk­gaand zijn. Dat is een van de be­lang­rijk­ste re­de­nen voor het be­zoek van de Ne­der­land­se Tai­zé­broe­ders Se­bas­ti­aan en Jasper van 12 tot en met 23 no­vem­ber aan Ne­der­land.

De dia­loog met God

Broe­der Se­bas­ti­aan (56) vraagt of we hem goed kun­nen ver­staan wan­neer we hem bel­len. Hij staat in de pot­ten­bak­ke­rij, legt hij uit. Het is een van de ma­nie­ren waar­op de broe­ders van de oe­cu­me­ni­sche kloos­ter­ge­meen­schap in hun le­vens­on­der­houd voor­zien. De uit de re­gio Den Haag af­kom­sti­ge Se­bas­ti­aan is in­mid­dels bij­na 36 jaar Tai­zé­broe­der. Hoe­wel ka­tho­liek op­ge­voed, be­te­ken­den het ge­loof en de Kerk van­af zijn twaalf­de niet veel meer voor hem. Ge­du­ren­de zijn tie­ner­ja­ren zocht hij wel naar ant­woor­den op de zo­ge­naam­de fun­da­men­te­le vra­gen van het le­ven: Wat is de bron van het le­ven? Wat is de be­doe­ling van het le­ven? Rond zijn ne­gen­tien­de be­zocht hij de oe­cu­me­ni­sche kloos­ter­ge­meen­schap Tai­zé. “Mijn broer ver­tel­de me er­over. In eer­ste in­stan­tie in­te­res­seer­de het mij niet zo, maar toen hij sprak over jon­ge­ren die daar de fla­men­co (mu­ziek­gen­re – pb.) speel­den, maar ook in stil­te ba­den, raak­te ik ge­ïn­te­res­seerd. Die ra­re pa­ra­dox van iets ac­tiefs en con­tem­pla­tiefs sprak me aan. Ik ont­dek­te dat Tai­zé re­li­gi­eu­zer was dan ik dacht. Er wa­ren ge­beds­tij­den en Frè­re Ro­ger (stich­ter van Tai­zé – pb.) sprak heel cha­ris­ma­tisch over Je­zus en de Kerk. Na die eer­ste ont­moe­ting ben ik nog een paar keer naar Tai­zé ge­weest. Voor­al het con­tem­pla­tie­ve as­pect sprak me enorm aan, de stil­le ge­beds­dien­sten, de dia­loog met God. Ik ont­dek­te er door de ont­moe­ting met men­sen uit ver­schil­len­de lan­den en van ver­schil­len­de kerk­ge­noot­schap­pen de we­reld­kerk.”

Met God zoe­ken naar ver­zoe­ning

Na een re­trai­te, cir­ca een jaar na zijn eer­ste ken­nis­ma­king met Tai­zé, be­sloot Se­bas­ti­aan in te tre­den bij de oe­cu­me­ni­sche kloos­ter­ge­meen­schap. “Dat was in een tijd waar­in ve­len maat­schap­pe­lijk ac­tief wa­ren en op zoek naar ge­rech­tig­heid. Daar was ik niet op te­gen, maar ik dacht: ‘Waar is God in dit al­les? Waar is de bron van lief­de?’ Ik voel­de aan dat er con­tact met God moet zijn wil je iets van het le­ven ma­ken. Ook het ge­meen­schaps­le­ven in Tai­zé en de idee­ën van Ro­ger over ver­zoe­ning en oe­cu­me­ne spra­ken me aan. Als broe­ders pra­ten we over de ver­zoe­ning en het zoe­ken van zicht­ba­re een­heid tus­sen chris­te­nen, om zo ver­deeld­heid te over­win­nen. Ik had een jaar daar­voor tij­dens een reis naar Is­ra­ël een har­de les ge­had over hoe ver­deeld­heid leidt tot ge­weld, wan­trou­wen en oor­log. Tai­zé was voor mij hier­op het ant­woord: met God zoe­ken naar ver­zoe­ning.”

Jon­ge­ren en de Kerk

Sa­men met broe­der Jasper be­zoekt Se­bas­ti­aan van­af 12 no­vem­ber ver­schil­len­de plaat­sen in Ne­der­land om jon­ge­ren te ont­moe­ten en sa­men te bid­den. “Jon­ge­ren die naar ons toe­ko­men pro­be­ren we te sti­mu­le­ren om in hun ei­gen om­ge­ving in een kerk een ge­meen­schap te zoe­ken. Dat is niet al­tijd een­vou­dig. Som­mi­gen hou­den van de Kerk, an­de­ren niet. Als wij plaat­sen be­zoe­ken, doen we dat al­tijd in ver­bon­den­heid met de lo­ka- le Kerk en men­sen die ac­tief zijn in de Kerk. On­ze bij­een­komst in Til­burg bij­voor­beeld is in sa­men­wer­king met de Peer­ke Don­ders­pa­ro­chie en het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bis­dom Den Bosch. Door zo’n te­gen­be­zoek kun­nen we de jon­ge­ren die ons be­zoe­ken, maar die thuis bij­na niet in de kerk ko­men, uit­no­di­gen en hen op die ma­nier be­trek­ken bij de lo­ka­le kerk­ge­meen­schap. Een Kerk kan al­leen le­ven als er een vol­gen­de ge­ne­ra­tie is. Het is niet ge­mak­ke­lijk jon­ge­ren bij de Kerk te be­trek­ken. Ons be­zoek is be­doeld om de lo­ka­le kerk en de jon­ge­ren bij el­kaar te bren­gen. Ook de jaar­lijk­se in­ter­na­ti­o­na­le jon­ge­ren­ont­moe­ting, die dit jaar van 28 de­cem­ber tot 1 ja­nu­a­ri in Ba­sel zal zijn, draagt daar­aan bij. Jon­ge­ren ver­blij­ven dan in de lo­ka­le ge­meen­schap­pen die de bij­een­kom­sten or­ga­ni­se­ren. Wij als Tai­zé heb­ben geen jon­ge­ren­groe­pen of een ei­gen or­ga­ni­sa­tie, wij wil­len lo­ka­le kerk­ge­meen­schap­pen on­der­steu­nen met zul­ke ont­moe­tin­gen. Dat is on­ze pas­sie.”

Na­den­ken over le­vens­vra­gen

Daar­naast is het be­zoek van de broe­ders be­doeld om met jon­ge­ren te spre­ken over wat hen be­zig­houdt. Zo wil­len ze voe­ling hou­den met wat er speelt op ver­schil­len­de plek­ken, legt broe­der Se­bas­ti­aan uit. “Door ge­sprek­ken ont­dek­ken we din­gen die ons kun­nen hel­pen met de ont­vangst van jon­ge­ren in Tai­zé. We wil­len to­nen dat we we­ten wat er leeft on­der de jon­ge­ren uit het land van waar ze van­daan ko­men. Zo spre­ken we met jon­ge­ren uit Oe­kra­ï­ne over de oor­logs­si­tu­a­tie in hun land, maar met jon­ge­ren uit Ne­der­land over de za­ken die spe­len op ethisch ge­bied. Ook pra­ten we met de jon­ge­ren over hun roe­ping, iets waar ze in de druk­te van het da­ge­lijks le­ven na­ge­noeg niet aan toe­ko­men. Er is he­laas wei­nig tijd, me­de door de so­ci­a­le me­dia, om na te den­ken over de fun­da­men­te­le vra­gen van het le­ven. Wij wil­len een oa­se zijn voor jon­ge­ren die daar­bij stil wil­len staan, en we wil­len hen een plek ge­ven om daar­over na te kun­nen den­ken. Wij bie­den stil­te, ge­bed en een ge­meen­schap, een plek waar ie­der­een wel­kom is en een open sfeer heerst om zo na te kun­nen den­ken over wie God is en wie je­zelf bent. Dat hoort bij el­kaar: God en de mens ho­ren bij el­kaar.”

Broe­der Se­bas­ti­aan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.