Du­bia en cor­rec­tio fi­li­a­lis?

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

De kar­di­na­len Wal­ter Brand­m­ül­ler, Ray­mond Bur­ke, Car­lo Caf­far­ra en Joa­chim Meis­ner pu­bli­ceer­den in no­vem­ber 2016 een brief aan de paus met vijf vra­gen ( du­bia) over

Amo­ris Lae­ti­tia. Kort sa­men­ge­vat vroe­gen zij Fran­cis­cus te be­ves­ti­gen dat het nog al­tijd zo is dat een her­trouwd ge­schei­de­ne de com­mu­nie niet kan ont­van­gen (1), dat er ab­so­lu­te mo­re­le nor­men be­staan die in­trin­siek kwaad­aar­di­ge da­den ver­bie­den en die zon­der uit­zon­de­ring bin­dend zijn (2), dat ie­mand die in strijd leeft met Gods wet zich in een ob­jec­tie­ve si­tu­a­tie van ern­sti­ge zon­de be­vindt (3), dat om­stan­dig­he­den of in­ten­ties nooit een in­trin­siek kwaad kun­nen ver­an­de­ren in iets goeds of ver­de­dig­baars (4) en dat het ge­we­ten niet cre­a­tief ge­bruikt kan wor­den om uit­zon­de­rin­gen te le­gi­ti­me­ren (5). Paus Fran­cis­cus be­ant­woord­de de brief niet. De kri­tiek op AL ver­stom­de ech­ter ook niet. In sep­tem­ber van dit jaar riep een groep gees­te­lij­ken en we­ten­schap­pers de paus met een

cor­rec­tio fil­li­a­lis (‘broe­der­lij­ke te­recht­wij­zing’) op een aan­tal uit­spra­ken te her­roe­pen die in strijd zou­den zijn met het ge­loof. Het schrij­ven somt de pas­sa­ges uit AL op waar­in ket­ter­se op­vat­tin­gen zou­den wor­den ge­pro­pa­geerd. “Met na­me heeft de paus de op­vat­ting ver­kon­digd dat ge­hoor­zaam­heid aan Gods mo­re­le wet on­mo­ge­lijk of on­wen­se­lijk kan zijn en dat ka­tho­lie­ken over­spel soms moe­ten aan­vaar­den als ver­e­nig­baar met het vol­gen van Chris­tus.” Ook op dit schrij­ven ant­woord­de de paus nog niet. (SvdB)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.