Film What hap­pe­ned to Mon­day?

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

Het is 2073. De we­reld lijdt aan ern­sti­ge over­be­vol­king en hon­gers­nood. Grond­stof­fen zijn uit­ge­put, er is ex­tre­me droog­te en de mens­heid wordt over­eind ge­hou­den met ge­ne­tisch ge­mo­di­fi­ceerd voed­sel. Het aan­tal meer­lin­gen is sterk toe­ge­no­men. Om de over­be­vol­king te­gen te gaan is per ge­zin maar één kind toe­ge­staan. Even­tu­e­le broer­tjes of zus­jes wor­den in een zo­ge­naam­de ‘cry­o­s­laap’ ge­bracht, be­vro­ren wach­tend op be­te­re tij­den. Het angst­aan­ja­gen­de en niets­ont­zien­de Child Al­lo­ca­ti­on Bu­reau (CAB) ziet er op toe dat een en an­der feil­loos wordt uit­ge­voerd. In de­ze we­reld be­valt Ka­ren Sett­man van een ze­ven­ling, al­le­maal meis­jes. Ze sterft in het kraam­bed. Haar va­der be­sluit zijn klein­kin­de­ren in le­ven te hou­den. Hij ver­stopt ze en voedt ze op in zijn zol­der­ap­par­te­ment. Hun na­men: Maan­dag tot en met Zon­dag. Ie­der van hen mag op haar naam­dag naar bui­ten, on­der de iden­ti­teit van hun moe­der. Op de zol­der mo­gen ze zich ge­dra­gen naar hun ei­gen­lij­ke ka­rak­ter en voor­keu­ren. Com­pu­ter­nerd, za­ken­vrouw, schuch­ter muis­je, uit­da­gen­de di­va, Ka­ren Sett­man is het al­le­maal. Ach­ter ge­slo­ten deu­ren kan en mag al­les, maar ‘bui­ten’ moet ie­der­een zich uni­form ge­dra­gen en kle­den. Da­ge- lijks tij­dens de ‘ dag­af­slui­ting’ wor­den be­le­ve­nis­sen tot in de­tail ge­deeld om con­ti­nu­ï­teit te waar­bor­gen. “Al­les wat je doet, be­ïn­vloedt de rest”, zo houdt opa de da­mes voort­du­rend voor. Drie keer ra­den wat er ge­beurt wan­neer een van de meis­jes bij een ska­te­boar­don­ge­luk een vin­ger­top­je ver­liest… Tot zo­ver het uit­gangs­punt van What hap­pe­ned to Mon­day? Een fas­ci­ne­rend uit­gangs­punt, dat veel vra­gen op­roept. Wel­ke con­flic­ten ont­staan? Wat doet het met je wan­neer je per­soon­lijk­heids­ont­wik­ke­ling wordt in­ge­met­seld? Wat ge­beurt er bij ziek­te of ver­liefd­heid? Het had een fan­tas­ti­sche film kun­nen wor­den en het eer­ste half uur is het dat ook wel, met gro­te dank aan Noomi Ra­pa­ce (de Zweed­se ac­tri­ce, o.a. be­kend van The Girl with the Dra­gon Tat­too) die al­le (!) ze­ven zus­jes speelt. He­laas gaat What hap­pe­ned to Mon-

daar­na over in her­sen­loos ac­tie­ge­weld te­gen het CAB en blijkt in ie­der zus­je een soort Jac­kie Chan/Nin­ja Turt­le te schui­len. Bloed over­spoelt al­le te stel­len le­vens­vra­gen. Zo zon­de! De film wordt qua gen­re on­der­ge­bracht bij ac­tie, avon­tuur, dra­ma, mis­daad, mys­te­rie, sci­en­ce fic­ti­on en thril­ler. Ge­val­le­tje te veel wil­len mis­schien? What hap­pe­ned to Mon­day? loopt over van po­ten­tie, maar mondt uit in een te­leur­stel­ling. (Het­tie van der Ven)

Film: What hap­pe­ned to Mon­day? (2017), Groot-Brit­tan­nië, 123 min. Re­gie: Tom­my Wir­ko­la, met o. a. Noomi Ra­pa­ce en Glenn Clo­se.

day?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.