Su­ra­baya

Wat zijn de ach­ter­gron­den van de re­cen­te reeks aan­sla­gen in In­do­ne­sië?

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Mar­tin Jans­sen

Su­ra­baya, een stad in In­do­ne­sië, werd re­cent ge­teis­terd door een reeks aan­sla­gen, on­der meer op ker­ken. Wat is er aan de hand?

Op woens­dag 15 mei viel een cel van 15 per­so­nen die hun eed van trouw had­den af­ge­legd aan de Isla­mi­ti­sche Staat (IS) het po­li­tie­bu­reau van Ri­au aan dat op het In­do­ne­si­sche Su­ma­tra ligt. De ter­ro­ris­ten had­den hak­mes­sen bij zich waar­mee ze ie­der­een neer­maai­den die ze te­gen­kwa­men. Uit­ein­de­lijk zou de po­li­tie er­in sla­gen om vier van de da­ders dood te schie­ten. De­ze aan­slag, die plaats­vond aan de voor­avond van de isla­mi­ti­sche vas­ten­maand Ra­ma­dan, kan men le­zen in een dub­be­le con­text. Al­ler­eerst werd hier­mee het start­schot ge­ge­ven voor een ex­plo­sie van ge­weld die waar­schijn­lijk tij­dens de Ra­ma­dan zal los­bar­sten. Ver­vol­gens werd door de­ze aan­slag nog­maals on­der­streept dat Azië het nieu­we zwaar­te­punt is ge­wor­den van IS.

Be­lo­ning

Voor fun­da­men­ta­lis­ti­sche mos­lims is de Ra­ma­dan dé maand bij uit­stek om de isla­mi­ti­sche plicht van de ji­had te ver­vul­len. De Ver­e­nig­de Na­ties had­den de Af­ghaan­se Ta­li­ban ver­zocht om tij­dens de ver­on­der­stel­de hei­li­ge maand Ra­ma­dan de vij­an­de­lijk­he­den te sta­ken wat ech­ter door de­ze or­ga­ni­sa­tie re­so­luut van de hand werd ge­we­zen. Een woord­voer­der van de Ta­li­ban liet we­ten dat ‘’de ji­had een vorm van ere­dienst is. En ie­de­re daad van ver­e­ring wordt tij­dens de Ra­ma­dan 70 maal meer be­loond’’. IS had vlak voor de Ra­ma­dan een bood­schap

Wa­ke voor de slacht­of­fers van de zelf­moord­aan­sla­gen in Su­ra­baya.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.