Hei­lig­doms­vaart

Maas­tricht staat weer he­le­maal in het te­ken van de Hei­lig­doms­vaart.

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Jan Pee­ters

“Bij ons in Maas­tricht draait de hei­lig­doms­vaart om Sint Ser­vaas, de hei­li­ge eer­ste bis­schop van Maas­tricht”, ver­telt woord­voer­der Stan Hoen. “Hier in de om­ge­ving zijn meer hei­lig­doms­vaar­ten, zo­als Sus­te­ren, Aken, Has­selt en Ton­ge­ren. Wij doen dat dit jaar van 24 mei tot en met 3 ju­ni.”

Ster­ke ver­e­ring

De ba­sis is en blijft de ver­e­ring van St.-Ser­va­ti­us, de eer­ste bis­schop van het vroe­ge­re bis­dom Maas­tricht. Ser­vaas was bis­schop van het in 344 ge­stich­te bis­dom Ton­ge­ren, maar moest zich uit de voe­ten ma­ken voor op­ruk­ken­de Ger­ma­nen. Hij ves­tig­de zich in Maas­tricht en in 384, zijn ver­moe­de­lij­ke sterf­jaar, werd dit de nieu­we naam en ze­tel van het bis­dom en zou dat tot 720 blij­ven.

Ser­vaas ligt be­gra­ven in de naar hem ver­noem­de kerk en van meet af is er een ster­ke ver­e­ring voor hem ge­weest. “In 1391 zien we uit de be­de­vaar­ten de eer­ste hei­lig­doms­vaart ont­staan. Dat is al­tijd zo door­ge­gaan, zij het met on­der­bre­kin­gen. Bij­voor­beeld in de Fran­se tijd, van­af 1795, toen de Hei­lig­doms­vaart en zo­ve­le an­de­re re- li­gi­eu­ze za­ken door de Fran­sen ver­bo­den wer­den. In 1875 is de Hei­lig­doms­vaart door de toen­ma­li­ge de­ken van Maas­tricht nieuw le­ven in­ge­bla­zen. Wij vie­ren nu de 55e edi­tie er­van.”

‘Doe goed en zie niet om’

Voor ie­de­re Hei­lig­doms­vaart wordt een the­ma ge­ko­zen. De­ze keer is dat ‘Doe goed en zie niet om’, een the­ma dat door de twee jaar ge­le­den over­le­den oud-de­ken Han­ne­man was ge­ko­zen. “Hij had dat een keer ge­zien op een weg­kruis hier in de buurt, maar het is een tekst die we in de ge­schie­de­nis rond Ser­vaas wel va­ker te­gen­ko­men. Dit the­ma keert op al­ler­lei ma­nie­ren te­rug bij de Hei­lig­doms­vaart 2018.”

Twee om­me­gan­gen

“De hoog­te­pun­ten van de Hei­lig­doms­vaart zijn de twee om- me­gan­gen. Op de eer­ste zon­dag, 27 mei, heb­ben we ’s mor­gens eerst de Hei­li­ge Mis en ’s mid­dags de eer­ste om­me­gang. Dat doen we nog een keer op zon­dag 3 ju­ni, de laat­ste dag van de Hei­lig­doms­vaart. Bei­de om­me­gan­gen zijn qua om­vang en re­gie on­ge­veer het­zelf­de. Daar­voor zijn een he­le reeks de­cors ge­maakt rond het the­ma. Dat be­gint met het Ou­de Tes­ta­ment, via het Nieu­we Tes­ta­ment tot en met de paus, in één woord ge­zegd: barm­har­tig­heid. Naast het re­li­gi­eu­ze heb­ben we ook ten­toon­stel­lin­gen en uit­voe­rin­gen, die al­le­maal te vin­den zijn op on­ze web­si­te www. hei­lig­doms­vaart­maas­tricht.nl. Het pro­gram­ma be­gon al wat eer­der, maar de of­fi­ci­ë­le start is tra­di­ti­o­neel hier in het bui­ten­ge­bied van Maas­tricht aan de Can­ner­weg in de wijk Bies­land. Daar is een bron die door Ser­va­ti­us zelf zou zijn ge­sla­gen. Die bron is er nog steeds en is een prach­ti­ge rus­tie­ke plek. Daar­mee be­gint het uit­ge­brei­de pro­gram­ma met als hoog­te­pun­ten de bei­de om­me­gan­gen. Met de om­me­gan­gen wor­den de re­lie­ken van Sint Ser­vaas mee­ge­dra­gen door de stra­ten van Maas­tricht, waar­on­der het borst­beeld met de­len van zijn sche­del.”

Dui­zen­den vrij­wil­li­gers

Aan de eer­ste om­me­gang doen zo’n 2.000 men­sen mee en wor­den rond de 80.000 be­lang­stel­len­den ver­wacht. De laat­ste om­me­gang is met 1.500 deel­ne­mers iets klei­ner van om­vang. In to­taal wordt het aan­tal be­zoe­kers op 175.000 ge­raamd. Bij die aan­tal­len zijn niet de dui­zen­den vrij­wil­li­gers in­be­gre­pen die de Hei­lig­doms­vaart mo­ge­lijk ma­ken.

Be­lang­stel­len­den hoe­ven zich voor de mees­te on­der­de­len niet van te­vo­ren aan te mel­den. De deel­na­me is gra­tis, af­ge­zien van som­mi­ge cul­tu­re­le voor­stel­lin­gen en ten­toon­stel­lin­gen. Van­af het cen­traal sta­ti­on is de bin­nen­stad goed te be­rei­ken. Op de web­si­te is na­de­re in­for­ma­tie te vin­den over be­reik­baar­heid en par­keer­ge­le­gen­heid.

Tij­dens de Hei­lig­doms­vaart wordt twee keer een om­me­gang ge­hou­den met 1500 tot 2000 deel­ne­mers.

Het be­ken­de borst­beeld van Sint Ser­vaas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.