Chi­l­een­se bis­schop­pen die­nen mas­saal ont­slag in

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Al­le 34 ka­tho­lie­ke bis­schop­pen van Chi­li heb­ben paus Fran­cis­cus af­zon­der­lijk hun ont­slag aan­ge­bo­den in ver­band met de mis­bruik­schan­da­len in hun land. Daar­mee la­ten zij het aan de paus wel­ke hij wel en wel­ke hij niet zal ac­cep­te­ren. Het ge­baar van de Chi­l­een­se bis­schop­pen komt na een drie­daags cri­sis­be­raad met de paus over de mis­bruik­schan­da­len door ker­ke­lij­ke me­de­wer­kers in Chi­li. Na af­loop van de ge­sprek­ken heb­ben de Chi­l­een­se bis­schop­pen de mis­bruik­slacht­of­fers om ver­gif­fe­nis ge­vraagd. El­ke bis­schop heeft de paus zijn ont­slag­brief aan­ge­bo­den en het oor­deel daar­over aan de paus ge­la­ten.

Ver­ge­ving ge­vraagd

In een ver­kla­ring dan­ken zij de paus voor zijn “va­der­lijk oor en broe­der­lij­ke ver­ma­nin­gen” en vra­gen zijn ver­ge­ving voor de pijn die de slacht­of­fers, de paus, het volk van God en het land is aan­ge­daan door hun “ern­sti­ge fou­ten en omis­sies”. De ver­kla­ring werd in Ro­me in het Spaans voor­ge­le­zen door bis- schop Ju­an Ig­na­cio Gon­zález van San Ber­nar­do, lid van de Chi­l­een­se com­mis­sie voor de be­scher­ming van min­der­ja­ri­gen. De se­cre­ta­ris van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. Fer­nan­do Ra­mos, las de ver­kla­ring in het Ita­li­aans voor.

Dank je­gens slacht­of­fers

In de ver­kla­ring werd on­der meer dank uit­ge­spro­ken aan aarts­bis­schop Char­les Sci­clu­na en diens as­sis­tent ms­gr. Jro­di Ber­to­meu, die sa­men het on­der­zoek uit­voer­den. Ook de slacht­of­fers wer­den be­dankt voor hun “vol­har­ding en moed, on­danks de enor­me per­soon­lij­ke, spi­ri­tu­e­le, so­ci­a­le en fa­mi­li­a­le moei­lijk­he­den waar ze mee te ma­ken kre­gen, vaak te­mid­den van on­be­grip en aan­val­len van­uit hun ei­gen ker­ke­lij­ke ge­meen­schap.” De bis­schop­pen lie­ten we­ten hun werk in hun va­der­land ge­woon voort te zet­ten in af­wach­ting van een be­slis­sing van de paus.

In­ter­na­ti­o­na­le com­mo­tie

Aan­lei­ding voor het cri­sis­be­raad is een spe­ci­aal on­der­zoek dat de paus heeft la­ten in­stel­len na in­ter­na­ti­o­na­le kri­tiek op zijn ei­gen op­tre­den eer­der dit jaar. Tij­dens zijn be­zoek aan Chi­li in ja­nu­a­ri be­ticht­te de paus slacht­of­fers van sek­su­eel mis­bruik van smaad. Aan­lei­ding daar­voor wa­ren vra­gen naar bis­schop Ju­an Bar­ros die door de paus in 2015 te­gen de uit­druk­ke­lij­ke wens van de Chi­l­een­se bis­schop­pen aan het hoofd van het bis­dom Osor­no was aan­ge­steld. Bar­ros was er door mis­bruik­slacht­of­fers van be­schul­digd me­de­plich­tig te zijn ge­weest aan mis­bruik. Toen hij door kar­di­naal Sean O’Mal­ley pu­bliek werd ge­ka­pit­teld over zijn op­tre­den te­gen­over de slacht­of­fers maak­te de paus ex­cu­ses en be­sloot hij een diep­gaand on­der­zoek te la­ten in­stel­len. Naar aan­lei­ding van een 2300 pa­gi­na’s tel­lend schok­kend on­der­zoeks­rap­port bood de paus op­nieuw ex­cu­ses aan en liet hij drie slacht­of­fers naar Ro­me ko­men om uit­ge­breid naar ze te luis­te­ren. Daar­naast riep hij al­le 34 Chi­l­een­se bis­schop­pen naar Ro­me voor over­leg dat af­ge­lo­pen week plaats­vond. (KN/CNA)

Bis­schop­pen vra­gen ver­ge­ving voor ‘ern­sti­ge fou­ten’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.