Mo­ge­lijk twee­de kloos­ter op Schier­mon­nik­oog

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

Mo­ge­lijk komt er een twee­de kloos­ter op Schier­mon­nik­oog. En­ke­le kar­me­lie­ten on­der­zoe­ken of ze zich kun­nen ves­ti­gen op het ei­land. Ze tre­den daar­mee in de voet­spo­ren van vier mon­ni­ken uit de trap­pis­te­n­ab­dij Si­on uit Die­pen­veen, die zich in 2015 ves­tig­den op Schier­mon­nik­oog (zie fo­to). In 2019 ver­hui­zen zij naar een nieu­we lo­ca­tie die wordt in­ge­richt als kloos­ter, waar­door de kar­me­lie­ten mo­ge­lijk te­recht kun­nen in het vrij­ge­ko­men woon­huis van de trap­pis­ten. Daar­mee zou een twee­de kloos­ter­or­de haar in­trek ne­men op het ei­land. “Het zou voor ons echt een droom zijn die uit­komt. We wil­len graag op het ei­land wo­nen”, al­dus kar­me­liet Hein Blom­mes­tijn in ge­sprek met RTV Noord. De kar­me­liet noemt het “prach­tig” om sa­men met an­de­ren te kun­nen bid­den en tot be­zin­ning te kun­nen ko­men. De komst van een twee­de kloos­ter­or­de zal vol­gens de re­li­gi­eu­zen lei­den tot sa­men­wer­king tus­sen de twee or­des. Op Schier­mon­nik­oog woon­den in de mid­del­eeu­wen ook al mon­ni­ken. Het ei­land heeft zijn naam te dan­ken aan de cis­ter­ci­ën­zers, die zo’n 400 jaar ge­le­den op het ei­land woon­den. De mon­ni­ken dijk­ten toen on­der meer het land in. (KN/RTVNoord).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.