Ac­tie ‘Schenk een Bij­bel aan een ge­de­ti­neer­de’ groot suc­ces

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

De ka­tho­lie­ke Kerk in Brus­sel start­te in sa­men­wer­king met de aal­moe­ze­niers­dienst van Brus­sel op As­woens­dag een Bij­bel­ac­tie voor ge­de­ti­neer­den. Met groot suc­ces: meer dan dui­zend Bij­bels wer­den in­ge­za­meld in 35 ver­schil­len­de ta­len. De ac­tie om zo veel mo­ge­lijk ge­van­ge­nen een Bij­bel te kun­nen schen­ken liep met Pink­ste­ren af. Het was de be­doe­ling om in de vas­ten- en de paas­tijd Bij­bels in zo veel mo­ge­lijk ta­len te ver­za­me­len, om­dat er vol­gens de Kerk in Brus­sel “ver­ras­send veel ge­van­ge­nen zijn die Je­zus be­ter wil­len le­ren ken­nen en om een Bij­bel vra­gen”. De rooms-ka­tho­lie­ke aal­moe­ze­niers­dienst in Brus­sel wil met men­sen ach­ter de tra­lies een ge­loof­s­tra­ject af­leg­gen waar­bij het bid­den met een Bij­bel, liefst in ie­ders ei­gen taal, cen­traal staat. Vlak na de start van de ac­tie sprak KN met hoofd­al­moe­ze­nier Leo de Weerdt sj. (zie KN09). Hij ver­tel­de over het waar­om van de ac­tie: “De bij­bel­ver­ha­len kun­nen aan­kno­pings­pun­ten vor­men voor een ge­sprek. De ge­de­ti­neer­den zijn zeer ge­voe­lig voor sym­bo­len en ver­tel­lin­gen. Ze ver­wij­zen naar re­li­gi­eu­ze er­va­rin­gen van vroe­ger, ze ha­len po­si­tie­ve her­in­ne­rin­gen uit hun jeugd naar bo­ven. Van­daar het be­lang van de­ze Bij­bels in de moe­der­taal voor ge­de­ti­neer­den.” Om­dat het moei­lijk is om Bij­bels in ver­schil­len­de ta­len te vin­den of te ko­pen, riep de Kerk in Brus­sel aan het be­gin van de veer­tig­da­gen­tijd op om Bij­bels in zo­veel mo­ge­lijk ver­schil­len­de ta­len te schen­ken aan men­sen ach­ter de tra­lies. En dat is ge­lukt. Meer dan dui­zend Bij­bels wer­den in­ge­za­meld in ta­len als het En­gels, Spaans, Ara­bisch, Pools en Roe­meens. Maar ook in het Koer­disch-Kor­man­ji, het op de Fi­li­pij­nen ge­spro­ken Ta­ga­log en de in Afri­ka ge­spro­ken ta­len Ti­gri­nya, Kis­wa­hi­li en Ki­nyar­wan­da. Bis­schop Jean Koc­kerols, hulp­bis­schop van Brus­sel is op­ge­to­gen met het re­sul­taat. Mgr Koc­kerols: “Zo kun­nen veel men­sen in on­ze Brus­sel­se ge­van­ge­nis­sen voort­aan ook het woord van God le­zen in hun ei­gen taal”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.