Moe­der­hart

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

Weer een klein storm­pje in ten­den­ti­eu­ze kran­ten­kop­pen: “Paus te­gen ho­mo­sek­su­eel: God heeft je zo ge­maakt en Hij houdt van jou” (o.m.

de Volks­krant, de Stan­daard). “Paus: God schiep je als ho­mo­sek­su­eel” (VTM). “Paus: Ho­mo of he­te­ro, maakt niet uit” (Gay­si­te.nl). Daar gaan we weer, denk je on­wil­le­keu­rig. Paus Be­ne­dic­tus kon de meest em­pa­thi­sche din­gen zeg­gen over ho­mo­sek­su­e­len, maar in de kran­ten werd hij hard­nek­kig als na­re ho­mo­ha­ter in de hoek ge­zet. Paus Fran­cis­cus aan de an­de­re kant kan waar­schu­wen wat hij wil te­gen mo­der­ne sek­su­e­le ide­o­lo­gie­ën, maar wat in de kran­ten­kop­pen be­klijft is het beeld van een pro­gres­sie­ve­ling die braaf it’s okay to be gay mee­zingt in het re­gen­boog­koor. In al­le ge­val­len is het het bes­te om eerst maar even goed en rus­tig te le­zen wat er écht ge­beurd en ge­zegd is. Dan valt hier al­ler­eerst op dat we dat niet pre­cies we­ten. We moe­ten het doen met de be­we­rin­gen van Ju­an Car­los Cruz, een van de slacht­of­fers die de paus on­langs ont­moet­te in het ka­der van het vre­se­lij­ke Chi­l­een­se mis­bruik­dos­sier (zie ook p. 2). Te­gen de Spaan­se krant El País ver­tel­de Cruz dat hij ook met de paus had ge­spro­ken over zijn ho­mo­sek­su­a­li­teit, en dat de paus toen ge­zegd zou heb­ben: “Ju­an Car­los, dat je ho­mo bent doet er niet toe. God heeft je zo ge­maakt en houdt van jou, en ook voor mij maakt het niet uit. De paus houdt van jou, jij moet ge­luk­kig zijn met wie je bent.” Naar de let­ter­lij­ke be­woor­ding van Fran­cis­cus blijft het gis­sen, maar dit klinkt als iets wat hij best ge­zegd kan heb­ben. Het klinkt ook als iets dat hij met het oog op de ker­ke­lij­ke leer mag zeg­gen, en met het oog op de pas­to­ra­le prak­tijk mis­schien zelfs moet zeg­gen. Heel ver­nieu­wend is het wel­be­schouwd niet, dit is ge­woon een op­mer­king uit het moe­der­lijk hart van de Kerk. Met als strek­king: dat la­bel­tje ‘ho­mo’ doet er niet toe, God kent jou zo­als je echt bent en houdt zo van je, en de Kerk pro­beert dat even­zeer te doen. Al­le cli­ché’s over de kerk­leer over ho­mo­sek­su­a­li­teit op een stok­je: uit­ein­de­lijk is de crux daar­van dat on­ze iden­ti­teit ten diep­ste af­hangt van Gods lief­de, en niet van on­ze ei­gen sek­su­e­le voor­keu­ren of an­de­re toe­val­li­ge deel­as­pec­ten van on­ze per­soon­lijk­heid. Dan doe je je­zelf te­kort. Ten on­rech­te wordt dit in di­ver­se me­dia neer­ge­zet als een kwes­tie van Moe­der Kerk die haar ho­mo­sek­su­e­le zo­nen en doch­ters moet le­ren ac­cep­te-ac­cep­te­ren.en. Die moe­der­lij­ke ac­cep­ta-ac­cep­ta­tieie is al­lang een feit. Veel moei-moei­lij­ke­rij­ker lijkt het voor de zo­nen en doch­ters te ac­cep­te-ac­cep­te­r­e­nen dat moe­der ook een be­zorgd weer­woord geeft.

An­ton de Wit, hoofd­re­dac­teur a..de­wit@ ka­tho­lieknieuws­blad.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.