Ka­the­draal Utrecht waar­schijn­lijk op ter­mijn dicht

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Het be­stuur van de Utrecht­se Sal­va­tor­pa­ro­chie maak­te zon­dag be­kend de Sint-Cat­ha­ri­na­kathe­draal “in prin­ci­pe” te wil­len slui­ten. Het nieuws werd tij­dens de zon­dags­vie­ring aan de pa­ro­chi­a­nen be­kend ge­maakt. Aan het be­sluit ging een heel pro­ces voor­af, waar­bij kos­ten en ba­ten van de twee ker­ken – naast de ka­the­draal de Sint-Au­gus­ti­nus­kerk – bin­nen de pa­ro­chie wer­den ver­ge­le­ken. “De fi­nan­ci­ë­le po­si­tie van de drie Utrecht­se pa­ro­chies dwingt het be­stuur om plan­nen te for­mu­le­ren voor een ge­zon­de ex­ploi­ta­tie”, zo luidt de ver­kla­ring. De drie Utrecht­se pa­ro­chies Sal­va­tor, Lud­ge­rus en Mar­ti­nus heb­ben een jaar­lijks be­gro­tings­te­kort van 4 ton. “Al­le as­pec­ten sa­men ma­ken dat de Cat­ha­ri­na­kerk sub­stan­ti­eel meer kost dan de Au­gus­ti­nus­kerk”, zegt Riet Blom, vi­ce­voor­zit­ter van het pa­ro­chie­be­stuur. En dus gaat de ka­the­draal dicht. Blom wil be­na­druk­ken dat het pro­ces nog in een ver­ken­nen­de fa­se zit en spreekt van een voor­ne­men om te slui­ten. “Het is nog he­le­maal niet dui­de­lijk of het gaat luk­ken om de kerk over te dra­gen aan het naast­lig­gen­de mu­se­um Cat­ha­rij­ne­con­vent. Ook de bis­schop en de paus moe­ten hun toe­stem­ming aan de slui­ting ge­ven.”

Hon­der­den re­ac­ties

Spi­ri­tu­aal van de Utrecht­se pries­ter­op­lei­ding Henk van Doorn hoor­de de me­de­de­ling tij­dens de zon­dags­vie­ring. “Twee eeu­wen ge­schie­de­nis ko­men met dit be­sluit ten ein­de”, stelt de ras-Utrech­te­naar. Hij deel­de het nieuws di­rect via Facebook en Twit­ter, om­dat hij vindt dat de voor­ge­no­men slui­ting van de ka­the­draal al­le men­sen in het aarts­bis­dom aan­gaat. Bin­nen een paar uur kreeg hij hon­der­den re­ac­ties. Hij vindt de ma­nier van com­mu­ni- ce­ren van­uit het bis­dom en de pa­ro­chie ui­ter­ma­te slor­dig. “Met en­kel een me­de­de­ling aan het ein­de van de Mis moe­ten de pa­ro­chi­a­nen het doen. Er gaan veel din­gen ver­dwij­nen. Daar moe­ten de men­sen toch een beet­je be­wust van ge­maakt wor­den.”

Te­leur­ge­stel­de pa­ro­chi­a­nen

En­ke­le pa­ro­chi­a­nen heb­ben la­ten we­ten ac­tie te gaan voe­ren te­gen de slui­ting. Pim Wa­len­kamp, na­mens de ac­tie­groep: “We zijn ge­schrok­ken en te­leur­ge­steld, het nieuws kwam erg on­ver­wacht.” De groep pa­ro­chi­a­nen vraagt zich af waar­om er niet eer­der met hen werd ge­spro­ken over de mo­ge­lij­ke slui­ting. Zelf ziet de groep nog vol­doen­de al­ter­na­tie­ven. “Als er een fi­nan­ci­eel gat bestaat, zou­den we daar mis­schien iets aan kun­nen doen. Er is niet over­legd en dat steekt. Zo be­land je met­een in de loop­gra­ven in plaats van in een con­struc­tief gesprek. We kij­ken nu naar wat ju­ri­disch mo­ge­lijk is. Er wordt ge­we­zen naar het pa­ro­chie­be­stuur, maar uit­ein­de­lijk heeft de bis­schop de macht om te stu­ren in dit pro­ces. Wil hij mis­schien iets te daad­krach­tig zijn?”

In­tact blij­ven

Blom be­grijpt de pijn. “Die is bij een ka­the­draal nog net even wat er­ger.” Po­si­tief van een mo­ge­lij­ke sa­men­voe­ging met het Cat­ha­rij­ne­con­vent noemt ze dat de ge­bou­wen his­to­risch ge­zien bij el­kaar ho­ren: de ka­the­draal was ooit de kerk van het kloos­ter. Het kerk­ge­bouw zal op die ma­nier in­tact blij­ven. “Uit­ein­de­lijk kun je over- al God die­nen, daar heb je niet één be­paald kerk­ge­bouw voor no­dig,” vindt ook Van Doorn. Waar de bis­schops­ze­tel van Utrecht na een slui­ting zal ko­men, is nog lang niet be­kend. Naar de Au­gus­ti­nus? Ge­spe­cu­leerd wordt zelfs over een mo­ge­lij­ke ver­plaat­sing naar Apel­doorn, waar eer­der al in de Goe­de Week de Chris­ma­mis werd ge­vierd. “Dat is ge­zien de Utrecht­se ge­schie­de­nis die te­rug­gaat tot aan Wil­li­brord erg on­waar­schijn­lijk,” denkt Van Doorn. “Uit­ein­de­lijk be­slist de bis­schop. Het is zijn kerk.”

Het aarts­bis­dom Utrecht meld­de maan­dag op zijn si­te dat het zich uit­ge­breid heeft la­ten in­for­me­ren over de plan­nen. Het “wacht de ver­de­re be­sluit­vor­ming in de pa­ro­chie af”. (San­ne Ger­rits)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.