Steun van­uit de kerk­pro­vin­cie

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

Het Se­cre­ta­ri­aat van het Rooms-Ka­tho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) ver­telt bij mon­de van woord­voer­der An­na Kru­se dat er een spe­ci­a­le pa­gi­na is in­ge­richt op de web­si­te rk­kerk.nl. Daar wor­den de pa­ro­chies on­der­steund door mid­del van hand­lei­din­gen, een re­gle­ment en mo­del­over­een­kom­sten. Kru­se: “Wij doen er op het SRKK sa­men met de bis­dom­men al­les aan om de pa­ro­chies zo goed mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de voor­be­rei­ding op en toe­pas­sing van de AVG. Dit is voor al­le be­trok­ke­nen een he­le klus waar we met al­le par­tij­en de schou­ders on­der zet­ten. Voor pa­ro­chies be­te­kent het on­der meer dat ze hun pa­ro­chie­blad, hun web­si­te en hun ad­mi­ni­stra­tie on­der de loep moe­ten ne­men om te zien of dit vol­doet aan de nieu­we wet­ge­ving. Dit kan met be­hulp van de hand­lei­din­gen die daar­voor zijn ge­schre­ven en die te vin­den zijn op www.rk­kerk.nl.” Vol­gens Kru­se kun­nen pa­ro­chies ook met vra­gen te­recht bij de con­tact­per­soon in het ei­gen bis­dom. Ook geldt er sinds kort een nieuw Al­ge­meen Re­gle­ment Be­scher­ming Per­soons­ge­ge­vens voor de ka­tho­lie­ke Kerk in Ne­der­land. “Ook dat kun­nen de pa­ro­chies down­lo­a­den van on­ze web­si­te, op de spe­ci­a­le AVG-pa­gi­na.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.