‘ Ik voel dat ik wat te­kort kom’

KBO-PCOB, de groot­ste se­ni­o­ren­or­ga­ni­sa­tie in Ne­der­land, heeft een da­ting­site voor ou­de­ren ge­lan­ceerd. Een­zaam­heid on­der al­leen­staan­de ou­de­ren is een groot maat­schap­pe­lijk pro­bleem. Ve­len van hen zou­den graag een re­la­tie wil­len heb­ben.

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL - Es­ther Raaij­ma­kers

De cij­fers lie­gen er niet om: van al­le 65-plus­sers woont on­ge­veer 52 pro­cent al­leen en bij de 75-plus­sers is dat bij­na 65 pro­cent, blijkt uit cij­fers van het CBS. De 86-ja­ri­ge Ton Öhl­schla­ger uit Ber­kel en Ro­den­rijs is een van hen. Hij voelt zich vaak erg een­zaam. “Dan ik ga ik veel den­ken en zit­ten pie­ke­ren. Op die mo­men­ten zou ik graag een lie­ve vrouw in mijn ar­men wil­len heb­ben.”

Twee ont­moe­tin­gen

Via de da­ting­site van ou­de­ren­or­ga­ni­sa­tie KBO-PCOB heeft hij al twee ont­moe­tin­gen met twee ver­schil­len­de vrou­wen ge­had. “Voor een ont­moe­ting had ik 120 ki­lo­me­ter ge­re­den, maar toen ik aan­kwam zei de me­vrouw in kwes­tie dat ze 90 was in plaats van 82 jaar. Als men­sen din­gen mooi­er ma­ken dan dat ze zijn, dan ben je bij mij aan het ver­keer­de adres”, zegt hij re­so­luut. “En die an­de­re me­vrouw, dat klik­te ge­woon niet. Het liefst ont­moet ik een vrouw na vier of vijf mail­tjes op neu­traal ter­rein. De bes­te ont­moe­ting is toch als je el­kaar kunt aan­kij­ken en el­kaar een hand kunt ge­ven.”

Ge­lijk­ge­stem­den ont­moe­ten

“Vroe­ger ston­den er con­tact­ad­ver­ten­ties in het ma­ga­zi­ne van de KBO-PCOB, maar op een ge­ge­ven mo­ment was dat niet meer te doen van­we­ge de ruim­te”, ver­telt Abi­ga­ël van Koer­ten, woord­voer­der van de se­ni­o­ren­or­ga­ni­sa­tie. “KBO-PCOB heeft toen be­slo­ten om daar­mee te stop­pen, maar on­ze le­den ble­ven vra­gen naar mo­ge­lijk­he­den om el­kaar te ont­moe­ten. Toen is het idee ont­staan om een spe­ci­a­le da­ting­site voor on­ze le­den in het le­ven te roe­pen. Er zijn steeds meer ou­de­ren die di­gi­taal vaar­dig zijn. We heb­ben be­wust ge­ko­zen voor een sa­men- wer­king met 50 Plus Match, om­dat de­ze si­te goed be­kend staat en vei­lig is. Bin­nen die web­si­te is een hoek­je ge­creeerd waar on­ze le­den ge­lijk­ge­stem­den kun­nen ont­moe­ten. Het is dus geen tin­der-app voor ou­de­ren”, zegt ze.

Al­les mee­ge­maakt

Ton Öhl­schla­ger had ab­so­luut geen last van koud­wa­ter­vrees toen hij zich in­schreef voor de da­ting­site. “Ik ben twee keer ge­trouwd ge­weest, waar­van een keer ze­ven­tien jaar en een keer 25 jaar. Toen mijn twee­de vrouw was over­le­den, heb ik een beet­je rond­ge­ke­ken en ben met in­ter­net-da­ten ge­start. Daar heb ik een he­le fij­ne re­la­tie aan over­ge­hou­den, maar op een be­paald mo­ment is daar een ein­de aan­ge­ko­men. Ik ben in het ver­le­den ook een keer be­na­derd door een tv-pro­du­cent of ik aan het programma Oud­je zoekt Vrouw­tje wil­de mee doen. Je zou dus kun­nen zeg­gen dat ik al­les ei­gen­lijk al wel een beet­je heb mee­ge­maakt.” Toch merkt hij dat het nog niet zo mak­ke­lijk is om aan een da­te te ko­men. “Ik ben in­mid­dels 86 jaar oud en dan hup­pe­len er niet zo­veel da­mes meer op mij af. Ie­der­een die mij ziet, zegt: ‘Jij bent 76’, maar dat is na­tuur­lijk per­soon­lijk. Ik voel me jon­ger en ge­draag me ook als zo­da­nig. Ik fiets, rijd nog au­to en heb een steek­wa­gen. Ik ben han­dig met de com­pu­ter en heb in het ver­le­den voor­stel­lin­gen ver­zorgd met mijn elek­tri­sche key­board. Ik ben heel dui­de­lijk in mijn pro­fiel en daar staat dat ik 86 ben. Ik denk dat veel da­mes den­ken: wat moet ik met zo’n ou­de man?”

Een glaas­je wijn

Vol­gens de se­ni­or wordt van­daag de dag te veel ont­kend dat ou­de­ren ook nog be­hoef­te heb­ben aan aan­ra­kin­gen en in­ti­mi­teit. “Het is mis­schien heel gek ge­zegd, maar ik heb de be­hoef­te om met een leu­ke, lie­ve da­me te knuf­fe­len, laat ik daar heel eer­lijk over zijn. Ik kan met ver­schil­len­de leu­ke da­mes in mijn om­ge­ving goed op­schie­ten. Dan drin­ken we ge­zel­lig een glaas­je wijn en heb­ben we veel lol met el­kaar, maar er is nie­mand die een in­tie­me­re re­la­tie met mij aan wil gaan. Ik ben al­tijd da­mes­kap­per ge­weest en kan goed met vrou­wen om­gaan. Dan is het mis­schien toch een beet­je vreemd dat ik nog niet zo’n lief ding te­gen ben ge­ko­men. Ik voel dat ik wat te­kort kom.”

Veel ou­de­ren voe­len zich een­zaam en zou­den graag een re­la­tie heb­ben

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.