Ier­se bis­schop­pen be­treu­ren uit­slag abor­tus­re­fe­ren­dum

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

De uit­slag van het Ier­se re­fe­ren­dum over een pro-li­fe amen­de­ment in de grond­wet is “diep te be­treu­ren en doet de ril­lin­gen over de rug lo­pen bij die­ge­nen van ons die ‘nee’ heb­ben ge­stemd”. Dat zei de bis­schop van het Ier­se Li­me­rick zon­dag in re­ac­tie op het vrijdag ge­hou­den re­fe­ren­dum. Daar­in stem­de 66,4% van de op­ge­ko­men kie­zers voor af­schaf­fing van het acht­ste amen­de­ment. Dat leg­de het recht op le­ven van on­ge­bo­re­nen vast. Met de af­schaf­fing van het amen­de­ment ligt vol­gens CNS de weg open naar le­ga­li­se­ring van abor­tus tot de twaalf­de week van de zwan­ger­schap. De uit­slag “is de wil van de meer­der­heid van de men­sen, hoe­wel niet al­le men­sen”, zei mgr. Bren­dan Lea­hy. “Het is na­tuur­lijk een stem­ming die on­ze po­si­tie niet ver­an­dert. On­ze bood­schap is er een van lief­de: lief­de voor ie­der­een, lief­de voor het le­ven, voor wie hier van­daag is, voor hen in de baar­moe­der.” Hij blik­te voor­uit op het be­zoek van paus Fran­cis­cus, die in au­gus­tus in Ier­land de We­reld­ge­zins­da­gen aan­doet. Vol­gens mgr. Lea­hy had er geen be­ter mo­ment kun­nen zijn voor een paus­be­zoek, “om hier te ko­men en ons te her­in­ne­ren aan het be­lang van het ge­zin, aan de lief­de voor het ge­zin die wij heb­ben”. De bis­schop ver­wacht dat het be­zoek “ge­ne­zing” zal bren­gen en dat het de Ie­ren “weer zal ver­nieu­wen in lief­de en zorg voor el­kaar”. De aarts­bis­schop van Du­blin, Di­ar­m­uid Mar­tin, zei zon­dag de Ier­se Kerk “na het re­fe­ren­dum haar toe­wij­ding aan het steu­nen van het le­ven moet ver­nieu­wen”. De Kerk moet niet al­leen in woor­den pro-li­fe zijn, maar ook “in da­den, door een Kerk te zijn die de lief­de­vol­le zorg van Je­zus voor het men­se­lijk le­ven in ie­de­re fa­se te weer­spie­ge­len”. “Die lief­heb­ben­de zorg om­vat steun om die vrou­wen te hel­pen die voor enor­me uit­da­gin­gen staan en die wor­ste­len met zeer moei­lij­ke be­slis­sin­gen om het le­ven te kie­zen.” (CNS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.