Re­ac­tie Mgr. De Kor­te

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

In een te­le­fo­ni­sche re­ac­tie laat bis­schop Gerard de Kor­te het vol­gen­de we­ten: “In ok­to­ber 2016 heb ik het ge­bou­wen­be­leid ge­de­cen­tra­li­seerd in mijn be­leids­plan ‘Sa­men bou­wen in ver­trou­wen’. Dat be­te­kent dat kerk­slui­tin­gen tot stand ko­men in over­leg tus­sen kerk­be­stuur en bis­dom­be­stuur. Wij gaan niet meer van­uit Den Bosch be­pa­len of en wel­ke ker­ken dicht­gaan. Het is een kerk­be­stuur dat de ruim­te neemt die het be­leids­plan biedt om, als dat nood­za­ke­lijk is, een voor­stel tot kerk­slui­ting te doen. In dat ka­der heeft pa­stoor De Mey­er van­uit pasto­ra­le over­we­gin­gen mij ge­vraagd om de Jo­an­nes­kerk te slui­ten. Wij heb­ben zijn ar­gu­men­ten ge­wo­gen en over­ge­no­men. Ik zie de term hoofd­kerk voor­bij­ko­men, maar dat is een be­grip dat in mijn be­leids­plan niet meer voor­komt. Slui­ting van de Jo­an­nes­kerk zal be­te­ke­nen dat in de pa­ro­chie waar ook Moer­ge­stel en Haaren on­der val­len drie ge­lijk­waar­di­ge kerk­ge­bou­wen over­blij­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.