Ver­war­ring

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

Jon­ge­ren heb­ben een ver­trouw­de en vei­li­ge thuis­ha­ven no­dig om op een goe­de ma­nier de stap naar vol­was­sen­heid te kun­nen zet­ten. Maar hoe doe je dat als je le­ven door oor­log wordt ver­scheurd en al­les wat je ken­de je lang­zaam door de vin­gers be­gint te glip­pen? Waar vind je dan hou­vast? De­ze vraag, die he­laas van al­le tij­den is, staat cen­traal in het der­de deel uit de Ca­za­let-reeks van Eli­za­beth Ja­ne Ho­ward. We zijn in­mid­dels mid­den­in de Twee­de We­reld­oor­log aan­be­land en de drie ge­ne­ra­ties van de wel­ge­stel­de En­gel­se fa­mi­lie Ca­za­let zijn ver­spreid ge­raakt. De klein­doch­ters Loui­se, Pol­ly en Cla­re pro­be­ren te mid­den van de cha­os op het we­reld­to­neel en thuis hun ei­gen le­ven vorm te ge- ven. Al­les­be­hal­ve een­vou­dig als je moe­der net is over­le­den aan een slo­pen­de ziek­te (Pol­ly), je va­der ver­mist is aan het front (Cla­re) of je door de oor­log je ge­droom­de ac­teer­car­ri­è­re in het wa­ter ziet val­len (Loui­se). Het zijn ver­war­ren­de tij­den voor de jon­ge vrou­wen. Eli­za­beth Ja­ne Ho­ward weet als geen an­der je ra­zend­snel te be­trek­ken bij het wel en wee van haar per­so­na­ges en hun emo­ties en wor­ste­lin­gen tast­baar te ma­ken. Knap ook hoe zij je sym­pa­thie weet te wek­ken voor al­le le­den van de fa­mi­lie, van de oud­ste ge­ne­ra­tie tot de jong­ste. Daar­door leest dit der­de deel op­nieuw als een trein, zelfs als je de eer­ste twee de­len niet hebt ge­le­zen. Zeer de moei­te waard. (SvdB) Eli­za­beth Ja­ne Ho­ward, Ver­war­ring. Uitg. At­las Con­tact, 496 pp., pb., €24,99, ISBN 978 90 2545 059 5

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.