Film Ga­briel e a Mon­tan­ha

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

Het lijkt er bij­na bij te ho­ren. Voor­dat je gaat stu­de­ren nog even een jaar de we­reld over zwer­ven, de vrij­heid proe­ven en je­zelf ont­dek­ken. Een er­va­ring die enorm ver­rij­kend kan zijn. Ook de ne­gen­tien­ja­ri­ge Bra­zi­li­aan Ga­briel Buch­mann be­sluit het avon­tuur aan te gaan voor­dat hij aan een pres­ti­gi­eu­ze uni­ver­si­teit eco­no­mie gaat stu­de­ren. Na wat maan­den in Azië te heb­ben door­ge­bracht, be­landt hij in Ke­nia, Afri­ka. Het land en de Afri­ka­nen krui­pen hem on­der de huid. Hij wil één met ze wor­den, gaat ge­huld in Ma­sai-ge­wa­den, slaapt bij men­sen thuis, leeft, eet, bidt en zingt met ze en sluit vriend­schap­pen. Met to­me­lo­ze ener­gie en vro­lijk­heid, maar ook met be­hoor­lijk wat kop­pig­heid en ar­ro­gan­tie, door­kruist hij als een ra­zen­de het con­ti­nent (want zijn vi­sa ver­lo­pen). Hij reist van Ke­nia naar Tan­za­nia, rent even de Ki­li­man­ja­ro op en be­landt via Zam­bia in Ma­la­wi. Vrij van zor­gen zo lijkt het. Als kij­ker weet je al be­ter. In de al­ler­eer­ste scè­ne van de film vin­den land­be­wer­kers op de berg Mu­lan­je in Ma­la­wi het le­ven­lo­ze li­chaam van Buch­mann. Het is 17 ju­li 2009 en Ga­briel is dan ne­gen­tien da­gen ver­mist. Nieuws dat des­tijds breed werd uit­ge­me­ten in de Bra­zi­li­aan­se en de we­reld­pers. Wat volgt, is een te­rug­blik op wat er in de ze­ven­tig da­gen daar­voor ge­beur­de, enigs­zins ver­ge­lijk­baar met het al net zo tra­gi­sche epos In­to the Wild. Bij­zon­der aan het waar­ge­beur­de Ga­briel e a Mon­tan­ha is dat re­gis­seur Fel­li- pe Bar­bo­sa een klas­ge­noot van Buch­mann was. In ruim twee uur komt hij tot een mo­nu­ment waar­in hij de dro­men en ver­lan­gens van zijn vriend laat zien. Hoe de­ze zich ech­te Ma­sai-san­da­len aan laat me­ten, mee uit ja­gen gaat, met kin­de­ren speelt en me­di­cij­nen te­gen ma­la­ria ca­deau doet. Te­ge­lij­ker­tijd is Buch­mann ook na­druk­ke­lijk een rus­te­lo­ze ziel. Zeer bij­zon­der aan Ga­briel e a Mon­tan­ha is het feit dat – be­hal­ve Buch­mann en zijn vrien­din – al­le per­so­na­ges uit de film ‘ge­speeld’ wor­den door de ech­te Afri­ka­nen die de avon­tu­rier op zijn pad te­gen­kwam. Gid­sen, chauf­feurs, lo­cals die een bed en een maal­tijd aan­bo­den: voor de ca­me­ra her­be­le­ven zij stuk voor stuk vol emo­tie hun ont­moe­ting met de jon­ge­man. Hier­mee is Ga­briel e a Mon­tan­ha een bij­zon­de­re mix tus­sen fic­tie en do­cu­men­tai­re, die de schoon­heid maar ook de kwets­baar­heid van rei­zen on­der­streept. (Het­tie van der Ven)

Film: Ga­briel e a Mon­tan­ha (2017), Bra­zi­lië, 131 min. Re­gie: Fel­li­pe Bar­bo­sa, met o.a. João Pe­dro Zap­pa en Caro­li­ne Abras.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.