Agenda

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

Jon­ge­ren­ko­ren­fes­ti­val

Rijs­ber­gen, za 2 – zo 3 jun Tij­dens het 29e Na­ti­o­naal Jon­ge­ren­ko­ren­fes­ti­val in Rijs­ber­gen gaan in de Sint Bavo­kerk (St. Bavos­traat 7) der­tien ko­ren de strijd aan om het na­ti­o­naal kampioenschap voor jon­ge­ren­ko­ren te win­nen. Het the­ma van dit jaar is ‘Res­pect voor el­kaar’. Het eve­ne­ment voor de jon­ge­ren vindt zo­wel op za­ter­dag als op zon­dag plaats. Info: www.ko­ren­fes­ti­val­rijs­ber­gen.nl

Pel­grims­wan­de­ling

Hout­hem, za 2 jun Stich­ting Pel­grims­we­gen en Voet­pa­den (SPV) or­ga­ni­seert in het ka­der van de Hei­lig­doms­vaart een pel­grims­wan­de­ling naar het graf van St. Ser­vaas in Maas­tricht, in het voet­spoor van Sint Ger­lach. De wan­de­ling wordt om 10.00 uur in de kerk van Sint Ger­lach (Nor­ber­ti­nes­sen­hof 1) in Hout­hem ge­o­pend. Dan volgt de wan­de­ling naar de Sint-Ser­vaas­ba­si­liek in Maas­tricht. Aan­komst rond 15.15 uur en om 16.00 uur re­lie­ken­to­ning. Info/op­ga­ve: www.sp­vlim­burg.nl

Ne­der­lands Gre­go­ri­aans Fes­ti­val

Den Bosch, za 9 juni In de bin­nen­stad van ’s-Her­to­gen­bosch vindt de Dag van het Ne­der­lands Gre­go­ri­aans Fes­ti­val plaats. Fees­te­lij­ke ope­ning om 10.30 uur in de Gro­te Kerk (Kerk­straat 20). Van 11.00-14.00 uur volgt de scho­la-es­ta­fet­te, waar­in di­ver­se scho­la’s uit Ne­der­land een kort op­tre­den ver­zor­gen. Om 14.45 uur le­zing van Jan Ja­no­v­cik in de Mu­ze­rije (Hin­t­ha­mer­straat 74). Om 16.00 uur af­slui­ting met een op­tre­den door het Col­le­gi­um Vo­ca­le Eind­ho­ven. Toe­gang con­cert €16 p.p. (tot 18 gratis), an­de­re ac­ti­vi­tei­ten gratis. Info/op­ga­ve: www.gre­go­ri­aans­fes­ti­val.nl, info@gre­go­ri­aans­fes­ti­val of 06-12 33 79 56

Kloos­ter­week­end

Me­gen, vr 15 - zo 17 jun In het kloos­ter van de broe­ders Fran­cis­ca­nen (Kloos­ter­straat 6) vindt een in­tro­duc­tie­week­end over het le­ven van Fran­cis­cus van As­si­si plaats. Je leeft dit week­end mee met de broe­ders. In het kloos­ter heb je een een­vou­di­ge, ei­gen ka­mer met ge­za­men­lij­ke dou­ches en toi­let­ten. Aan dit week­end kun­nen maxi­maal ne­gen be­lang­stel­len­den

mee­doen. Tij­den: van vrij­dag­mid­dag 17.30 uur tot zon­dag­mid­dag ui­ter­lijk 14.30 uur. Kos­ten: € 65 bij een in­ko­men tot € 1.200, € 100 bij een in­ko­men tot € 1.600 en voor ho­ge­re in­ko­mens: € 130. Info/op­ga­ve: www.kloos­ter­week­end.nl of 06-29597780

Bij­een­komst Jon­ge­ren­pas­to­raat

Dui­vend­recht, za 16 jun In de pas­to­rie van de Sint Ur­ba­nus­kerk (Rijks­straat­weg 230) vindt van 10.30 tot 14.00 uur een net­werk­bij­een­komst plaats over het the­ma: ‘Gen­der­cul­tuur en sek­su­a­li­teit’. De hui­di­ge gen­der­cul- tuur en sek­su­a­li­teit zijn the­ma’s waar jon­ge­ren veel mee te ma­ken heb­ben. Mau­reen Al­torf van de or­ga­ni­sa­tie No Apo­lo­gies zal hand­vat­ten ge­ven hoe hier­mee om te gaan. Info/op­ga­ve: vóór 7 juni via mjan­sen@bis­dom­haar­lem-am­ster­dam.nl

In­ter­na­ti­o­na­le Ope­ra-Ar­ties­ten­mis

Gent (B), zo 17 jun In de Sint-Mi­chiels­kerk (Sint-Mi­chiels­plein 4) vindt om 10.30 uur een in­ter­na­ti­o­naal eve­ne­ment plaats waar­bij de Mis wordt op­ge­luis­terd door koor, sym­fo­nisch or­kest en so­lis­ten. Dit jaar wordt de van Gia­co­mo Puc­ci­ni uit­ge­voerd. De uit­voe­ring is in han­den van het koor en Sym­fo­nisch Or­kest Zanglust Tielt. o.l.v. Bart Snauwaert. Toe­gang gratis. Mes­sa di Glo­ria Info: Léon-Ber­nard Gi­ot, 0032 (0)476 431 990

Tai­zé­vie­ring

Hel­voirt, 23 juni Tai­zé­vie­ring in de H. Ni­co­laas­kerk (Kas­tan­je­laan 16) met als the­ma ‘Ver­bon­den­heid’. M.m.v. het Tai­zé­koor uit Hel­voirt. Aan­vang 19.00 uur. Info: www.hni­co­laas.nl

Ge­meen­schaps­week­end Ma­ria-Ke­fas

Spa-Ni­ve­zé (B), vr 29 jun – zo 1 jul Foy­er de Cha­ri­té or­ga­ni­seert in Spa (Av. Pelt­zer de Cler­mont 7) een open ge­meen­schaps­week­end voor ge­zin­nen met of zon­der kin­de­ren, al­leen­staan­den, en een­ie­der die in­te­res­se heeft. Van vrijdag 18.00 uur tot zon­dag 16.00 uur, met o.a. ge­zel­lig sa­men­zijn, kamp­vuur, wan­de­len, ge­bed & H. Mis. Kos­ten: € 110-, voor vol­was­se­nen, € 50 voor jon­ge­ren van 12 – 18 jaar en € 40 voor kin­de­ren tus­sen 6-12 jaar. Kin­de­ren jon­ger dan 6 jaar gratis. Info/op­ga­ve: www.ma­ri­akefas.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.