Paus te­gen jour­na­lis­ten: ‘Soms is zwij­gen be­ter’

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

“Wees veel­ei­send voor je­zelf, loop niet in de val van de lo­gi­ca van te­gen­stel­lin­gen.” Dat zei paus Fran­cis­cus maan­dag tij­dens een toe­spraak tot de ver­te­gen­woor­di­gers van de in­ter­na­ti­o­na­le Bia­gio Ag­nes-prijs voor de jour­na­lis­tiek. “Jour­na­list zijn heeft te ma­ken met de vor­ming van men­sen, van hun vi­sie op de we­reld en hun hou­ding ten op­zich­te van ge­beur­te­nis­sen”, zei de paus tij­dens de au­di­ën­tie in Ro­me. Hij noem­de het werk van jour­na­lis­ten “veel­ei­send” en sprak over de gro­te ver­an­de­rin­gen in de we­reld van de com­mu­ni­ca­tie. De paus haal­de drie ter­men aan die jour­na­lis­ten in hun werk kun­nen na­stre­ven: waar­heid, hoop en pe­ri­fe­ri­een. “Te­gen­woor­dig is het steeds ur­gen­ter om in een we­reld waar al­les om snel­heid draait, een be­roep te doen op de ‘wet van het gron­di­ge on­der­zoek’”, al­dus Fran­cis­cus over het the­ma ‘waar­heid’. Soms is het no­dig om te zwij­gen in plaats van “per­so­nen of groe­pen pijn te doen of een ge­beur­te­nis te ont­krach­ten”, ver­volg­de hij. “Ik weet dat dit moei­lijk is (…) maar dit moet ons hel­pen om moe­dig en pro­fe­tisch te wor­den.” Hoop na­stre­ven in de ver­slag­ge­ving be­te­kent vol­gens Fran­cis­cus niet ver­slag te doen van “een we­reld zon­der pro­ble­men”, maar ruim­te te ge­ven aan de hoop, ter­wijl mel­ding wordt ge­maakt van mis­stan­den en wan­hoop. Over de pe­ri­fe­rie­ën zei hij: “Ver­geet niet de ver­ha­len van men­sen die ver van ons van­daan le­ven, in de pe­ri­fe­rie­ën. Het zijn soms ver­ha­len over lij­den en ver­val; maar ook ver­ha­len over gro­te so­li­da­ri­teit, die ie­der­een kan hel­pen om op ver­nieuw­de wij­ze naar de re­a­li­teit te kij­ken.” De Bia­gio Ag­nes-prijs wordt jaar­lijks toe­ge­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.