Ker­ken­loop voor chris­te­nen Irak

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

Wan­de­lend, ren­nend en fiet­send pas­se­ren deel­ne­mers aan de Ker­ken­loop op zon­dag 17 ju­ni ver­schil­len­de ker­ken in de om­ge­ving van Was­se­naar, Kat­wijk, Oegst­geest en Voor­scho­ten. Met de ac­tie wordt aan­dacht ge­vraagd voor de ver­volg­de chris­te­nen in Irak.

In au­gus­tus 2014 sloe­gen 130.000 men­sen uit de vlak­te van Ni­ne­veh op de vlucht voor IS. Maar liefst twaalf­dui­zend hui­zen wer- den ver­woest of be­scha­digd door de ter­reur­or­ga­ni­sa­tie, die het voor­al op chris­te­nen en Ye­zi­di’s had ge­munt. Sinds het ver­trek van IS wer­ken ver­schil­len­de chris­te­lij­ke ge­meen­schap­pen er sa­men aan de we­der­op­bouw van be­scha­dig­de en ver­woes­te hui­zen. Een enor­me klus, maar in­mid­dels zijn er veer­tig in­ge­ni­eurs en ruim twee­dui­zend lo­ka­le vak­lie­den aan het werk. Kerk in Nood helpt bij de we­der­op­bouw van be­scha­dig­de of ver- woes­te hui­zen in de vlak­te van Ni­ne­veh. Sa­men met de pa­ro­chie H. Au­gus­ti­nus en de Pro­tes­tant­se Kerk in Was­se­naar or­ga­ni­seert de ka­tho­lie­ke hulp­or­ga­ni­sa­tie daar­om de ‘ker­ken­loop’. Deel­ne­mers steu­nen de we­der­op­bouw in Irak met hun in­schrijf­geld. Kin­de­ren en jon­ge­ren tot 18 jaar be­ta­len € 2,50 voor deel­na­me, vol­was­se­nen € 5,-. Deel­ne­mers kun­nen zelf kie­zen of ze de rou­te wil­len wan­de­len, ren­nen of fiet­sen. Ook is het mo­ge­lijk slechts een deel van de rou­te van 33 ki­lo­me­ter af te leg­gen. De deel­ne­men­de ker­ken die langs de rou­te lig­gen zijn die dag al­le­maal ge­o­pend voor een be­zoek of een ge­beds­mo­ment. Ook wor­den er ver­sna­pe­rin­gen uit­ge­deeld en ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd. De Ker­ken­loop start om 13.00 uur en er kan bij elk van de deel­ne­men­de ker­ken wor­den be­gon­nen. In­schrij­ven kan op elk mo­ment via www.ker­k­in­nood.nl/ker­ken­loop. Daar­na wordt een rou­te­be­schrij­ving en in­for­ma­tie over de deel­ne­men­de ker­ken toe­ge­stuurd. Wie niet zelf wil of kan deel­ne­men, wordt van harte uit­ge­no­digd mee te bidden voor de vei­li­ge te­rug­keer van de chris­te­nen in Irak en voor de we­der­op­bouw in de vlak­te van Ni­ne­veh.

Een ka­tho­liek Iraaks ge­zin is be­gon­nen aan het her­stel van zijn door ter­reur­groep Isla­mi­ti­sche Staat ver­woes­te huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.