Af­scheids­ca­deau mgr. Wiertz naar drie goe­de doe­len

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

Mgr. Frans Wiertz kreeg bij zijn af­scheid als bis­schop van Roer­mond van veel men­sen een fi­nan­ci­ë­le bij­dra­ge ca­deau. Het to­taal­be­drag van 25.000 eu­ro wordt nu ver­deeld over drie dia­co­na­le pro­jec­ten.

De helft van het be­drag gaat naar mis­sie­pro­jec­ten in het aarts­bis­dom La­ho­re in Pa­k­is­tan, waar de Kerk on­der zeer moei­lij­ke om­stan­dig­he­den moet ope­re­ren. Er wo­nen bij- na een mil­joen ka­tho­lie­ken in het land dat in to­taal 180 mil­joen in­wo­ners telt. De mos­lims zijn ver­re­weg in de meer­der­heid (cir­ca 96%) en de ka­tho­lie­ken heb­ben er, net als al­le re­li­gi­eu­ze min­der­he­den, te ma­ken met zwa­re dis­cri­mi­na­tie. Re­gel­ma­tig vin­den er aan­sla­gen plaats. In maart van dit jaar ver­tel­den de Pa­k­is­taan­se bis­schop­pen aan KN hoe ge­lo­vi­gen da­ge­lijks vre­zen het slacht­of­fer te wor­den van een nieu­we aan­slag. Aarts­bis­schop Se­bas­ti­an Shaw van La­ho­re is ver­schil­len­de ke­ren in Roer­mond op be­zoek ge­weest en had ge­re­geld con­tact met mgr. Wiertz. Het was de be­doe­ling dat mgr. Wiertz vo­rig voor­jaar als laat­ste mis­sie­reis tij­dens zijn epis­co­paat een te­gen­be­zoek zou bren­gen aan La­ho­re. Die reis kon ech­ter op het laat­ste mo­ment niet door­gaan. Mgr Wiertz heeft toen be­slo­ten de helft van zijn af­scheids­ca­deau be­schik­baar te stel­len voor pro­jec­ten in Pa­k­is­tan. De rest van het geld­be­drag wordt ver­deeld over twee dia­co­na­le pro­jec­ten in Lim­burg. Het gaat om het huis­ka­mer­pro­ject OOR in Roer­mond, een laag­drem­pe­li­ge ont­moe­tings­voor­zie­ning voor een­za­me bur­gers, (ex-)psy­chi­a­tri­sche pa­ti­ën­ten, dak- en thuis­lo­zen, en om in­loop­huis Bie Zef­ke in Sit­tard, een huis­ka­mer voor dak- en thuis­lo­zen. De in­stel­lin­gen mo­gen elk 6250 eu­ro te­ge­moet zien. De be­doe­ling is dat zij het geld di­rect ten goe­de la­ten ko­men aan hun be­zoe­kers. Mgr. Wiertz is zeer on­der de in­druk van het gro­te be­drag dat hem bij zijn af­scheid ge­schon­ken is. Hij geeft het met veel ple­zier door aan de drie goe­de doe­len, zo laat het bis­dom Roer­mond in een pers­be­richt we­ten.

Mgr. Wiertz tij­dens een werk­be­zoek aan Bie Zef­ke. Het in­loop­huis in Sit­tard is een van de goe­de doe­len die de bis­schop steunt met het geld dat hij als af­scheids­ca­deau kreeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.