Waar­om krijgt de­ze mos­kee een ANBI-sta­tus?

Katholiek Nieuwsblad - - KNOPINIE -

Ka­mer­lid Pie­ter Omt­zigt wil dat de over­heid de ANBI-sta­tus van de Haag­se As Soen­nah-mos­kee te­rug­draait. Een mos­kee waar vrou­wen­be­snij­de­nis­sen en ste­ni­ging bij over­spel wordt ge­pre­dikt, is vol­gens hem géén lief­da­dig­heids­in­stel­ling die be­las­ting­voor­deel ver­dient.

In de As Soen­nah-mos­kee in Den Haag pre­di­ken imams dat vrou­wen­be­snij­de­nis aan­be­vo­len wordt om­dat de lus­ten van de vrouw hier­door min­der wor­den. Ter­wijl vrou­we­lij­ke ge­ni­ta­le ver­min­king in Ne­der­land ver­bo­den is. Ook wordt er ge­pre­dikt dat een ge­trouwd per­soon die over­spel pleegt, de dood­straf ver­dient door mid­del van ste­ni­ging. Daar­naast meldt de Al­ge­me­ne In­lich­tin­gen- en Vei­lig­heids­dienst AIVD dat de mos­kee geld krijgt van een Koe­weit­se lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­tie.

De voor­waar­den

Toch heeft de As Soen­nah-mos­kee de ANBI-sta­tus. Een ANBI – Al­ge­meen Nut Be­o­gen­de In­stel­ling – draagt op een of an­de­re wij­ze bij aan het al­ge­meen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of een or­ga­ni­sa­tie met een be­paal­de le­vens­be­schou­wing. Het kan ook een cul­tu­re­le of een we­ten­schap­pe­lij­ke in­stel­ling zijn. Wie aan de door de Be­las­ting­dienst voor­waar­den vol­doet, krijgt de ANBI-sta­tus. Dat is aan­trek­ke­lijk voor do­na­teurs om­dat gif­ten aan een ANBI een be­las­ting­voor­deel van 50% kun­nen op­le­ve­ren. De ANBI zelf be­taalt geen erf- of schenk­be­las­ting. Om de­ze sta­tus te ver­die­nen, moet bij­voor­beeld 90% van de in­zet van de ANBI ge­richt zijn op het al­ge­meen belang. Ook mag ze niet be­doeld zijn om winst te ma­ken en moet ze vol­doen aan in­te­gri­teits­ei­sen. Ver- der moet een ANBI op een in­ter­netsi­te een aan­tal vas­te ge­ge­vens pu­bli­ce­ren, zo­als een over­zicht van in­kom­sten en uit­ga­ven.

Be­ter con­tro­le­ren

Nu we we­ten wat er in de As Soen­nah-mos­kee wordt ge­pre­dikt, dat ze geld krijgt en dat ze zich al ja­ren niet aan de pu­bli­ca­tie­plicht houdt, moet de staats­se­cre­ta­ris de ANBI-be­schik­king met te­rug­wer­ken­de kracht in­trek­ken. De­ze mos­kee heeft over­dui­de­lijk niet het al­ge­meen belang ge­diend. De re­ge­ring moet ver­der nog een aan­tal din­gen doen. Geld­stro­men rich­ting ANBI’s moe­ten trans­pa­ran­ter wor­den en geld- stro­men van­uit on­vrije lan­den, waar­bij mis­bruik wordt ge­maakt van on­ze vrij­he­den, moe­ten zo­veel mo­ge­lijk wor­den be­perkt. Ver­der moe­ten we ANBI’s be­ter con­tro­le­ren. Dat wordt in Ne­der­land ver­ge­le­ken met het bui­ten­land zeer on­zorg­vul­dig ge­daan: al­leen in­ci­den­teel en ach­ter­af.

Waar ligt de grens?

Ook is het voor de over­heid moei­lijk om te con­tro­le­ren wat een goed doel is. Zo zijn pro-li­fe or­ga­ni­sa­ties die strij­den te­gen abor­tus vol­gens de over­heid een goed doel, maar or­ga­ni­sa­ties die abor- tus pro­pa­ge­ren zijn dat ook. Goe­de doe­len heb­ben een gro­te ma­te van vrij­heid; de over­heid zegt niet: u moet doen wat wij zeg­gen. Maar waar ligt de grens? Ui­ter­aard ein­digt het bij de grond­wet en het Eu­ro­pees Ver­drag voor de Rech­ten van de Mens. Een or­ga­ni­sa­tie die te­gen de grond­wet in­gaat, zou geen ANBI-sta­tus moe­ten kun­nen krij­gen. Wan­neer een mos­kee pre­dikt over de sha­ria, vrou­wen­be­snij­de­nis en ste­ni­ging bij af­val­lig­heid, gaat dat te­gen de grond­wet en het EVRM in. On­der de vrij­heid van gods­dienst valt im­mers ook de vrij­heid om een an­de­re gods­dienst te kie­zen.

Weef­fout in de wet

Daar­bij zit er nog een weef­fout in on­ze wet. Sinds 1 ja­nu­a­ri 2012 kwa­li­fi­ce­ren pu­bliek­rech­te­lij­ke li­cha­men au­to­ma­tisch als ANBI. De over­heid en ook bui­ten­land­se over­he­den zijn au­to­ma­tisch een ANBI. Dit be­te­kent dat het Turk­se mi­nis­te­rie van Gods­dienst­za­ken au­to­ma­tisch een ANBI-sta­tus zou krij­gen, net als de Iraan­se Ato­mic Ener­gy Or­ga­ni­za­ti­on, het Noord-Ko­re­aan­se ge­van­ge­nis- en con­cen­tra­tie­kamp­we­zen en de Soe­da­ne­se over­heids­or­ga­ni­sa­ties van pre­si­dent Al-Ba­shir, die ver­dacht wordt van ge­no­ci­de. Dat moet zo spoe­dig mo­ge­lijk ver­an­de­ren. De re­ge­ring moet de de­fi­ni­tie van goed doel in de ANBI-wet­ge­ving aan­pas­sen, zo­dat bui­ten­land­se over­he­den er niet on­der kun­nen val­len, een goed doel nooit te­gen het in­ter­na­ti­o­naal recht kan in­gaan en goe­de doe­len zich moe­ten hou­den aan de grond­wet en het EVRM. Dit is ook be­lang­rijk om de schei­ding van Kerk en staat te hand­ha­ven. Want waar­om zou een bui­ten­land­se over­heid hier kerk­ge­noot­schap­pen moe­ten run­nen en fi­nan­cie­ren als goed doel? In 2012 heb ik de­ze pu­bli­ca­tie­plicht af­ge­dwon­gen. Na zes keer Ka­mer­vra­gen stel­len en vra­gen om hand­ha­ving, moet de over­heid nu over­gaan tot hand­ha­ving. Juist om de ech­te goe­de doe­len te be­scher­men.

Pie­ter Omt­zigt is Twee­de Ka­mer­lid voor het CDA.

De As Soen­nah-mos­kee heeft dui­de­lijk niet het al­ge­meen belang ge­diend

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.