Vi­si­ta­tor voor Med­jug­or­je

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

Paus Fran­cis­cus heeft de Pool­se aarts­bis­schop Hen­ryk Ho­ser voor on­be­paal­de tijd be­noemd tot apos­to­lisch vi­si­ta­tor van Med­jug­or­je. De eme­ri­tus-bis­schop van War­schau-Pra­ga was al per­soon­lijk ge­zant na­mens de paus in het Bosni­sche plaats­je, waar Ma­ria al sinds 1981 met gro­te re­gel­maat of vrij­wel da­ge­lijks zou ver­schij­nen. Hij on­der­zocht er de pas­to­ra­le si­tu­a­tie van de pa­ro­chi­a­nen en de dui­zen­den pel­grims die jaar­lijks naar Med­jug­or­je trek­ken. Zijn hui­di­ge mis­sie moet vol­gens een Va­ti­caan­se ver­kla­ring “een sta­bie­le en voort­du­ren­de be­ge­lei­ding” ver­ze­ke­ren van de pa­ro­chie van Med­jug­or­je en de be­de­vaart­gan­gers. Va­ti­caans woord­voer­der Greg Bur­ke zei dat mgr. Ho­ser in Med­jug­or­je zal ver­blij­ven en dat hij zich niet zal be­zig­hou­den met de vraag naar de au­then­ti­ci­teit van de ver­schij­nin­gen. Zijn mis­sie “is strikt pas­to­raal en niet doc­tri­nair”, al­dus Bur­ke.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.