Con­go: ebo­la-epi­de­mie dreigt

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

On­danks de on­der­lin­ge ver­schil­len bun­de­len Con­go­le­se Ker­ken en ker­ke­lij­ke or­ga­ni­sa­ties de krach­ten te­gen de ver­sprei­ding van ebo­la. “Dat ge­beurt door zo­wel de be­vor­de­ring van hy­gi­ë­ne, als de be­wust­ma­king van bur­gers”, al­dus pre­di­kant Jo­sue’ Bu­lambo Lem­be-Lem­be. Dit is de der­de keer in vijf jaar tijd dat in Con­go een ebo­la-epi­de­mie dreigt. Sinds en­ke­le we­ken grijpt het vi­rus in het noor­den van het land om zich heen. Daar­bij vie­len al min­stens 25 do­den. Er wer­den ge­val­len ge­meld in on­der meer Mban­da­ka, een be­lang­rij­ke door­voer­ha­ven langs de Con­go­ri­vier. Men­sen vre­zen dat het vi­rus zich van daar­uit snel over Con­go kan ver­sprei­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.