‘ Wij wil­len sa­men de weg van recht­vaar­dig­heid gaan’

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

De ka­tho­lie­ke zen­der Ra­dio o Pro­greso komt op voor de men- sen­rech­ten in Honduras. De e af­ge­lo­pen vier jaar stier­ven twee e men­sen die ban­den had­den met t het sta­ti­on een ge­weld­da­di­ge e dood. De door je­zu­ïe­ten ge­run­de e zen­der za­melt geld in om ko­gel­we­rend glas te plaat­sen.

zus, en de mis­sie van de je­zu­ïe­ten is om recht­vaar­dig­heid te pro­mo­ten, kan dit ra­dio­sta­ti­on niets an­ders doen dan op te ko­men voor men­sen­rech­ten van­uit de uit­gangs­pun­ten van ons ge­loof”, al­dus pa­ter Me­lo. Juist de­ze mis­sie heeft Me­lo en an­de­ren die ban­den heb­ben met Ra­dio Pro­greso bloot­ge­steld aan ge­weld. In 2004 werd de mar­ke­ting­ma­na­ger van de zen­der thuis neer­ge­sto­ken. Hij over­leed aan zijn ver­won­din­gen. Twee jaar la­ter werd een ac­ti­vist die vaak aan het woord kwam tij­dens uit­zen­din­gen, dood­ge­scho­ten. Hoe ge­vaar­lijk de si­tu­a­tie ook is, pa­ter Me­lo vindt het voort­be­staan van het ra­dio­sta­ti­on juist op dit mo­ment van le­vens­be­lang. In een land waar­in me­dia vaak ei­gen­dom zijn van rij­ken en mach­ti­gen, wordt het klei­ne Ra­dio Pro­greso in le­ven ge­hou­den door de vrij­ge­vig­heid van ar­men op het plat­te­land. Ook do­na­teurs uit de Ver­e­nig­de Sta­ten en Eu­ro­pa dra­gen hun steen­tje bij. Het ra­dio­sta­ti­on wil een pro­fe­ti­sche stem zijn in de Hond­ure­se cha­os, die ge­te­kend wordt door ar­moe­de, cor­rup­tie in de po­li­tiek en ge­weld van ben­des. Honduras geldt als een van de ge­vaar­lijk­ste lan­den die niet in staat van oor­log ver­ke­ren.

Zo­als Oscar Ro­me­ro

Het werk van Ra­dio Pro­greso lijkt op dat van de za­li­ge Oscar Ro­me­ro. De Sal­va­doraan­se aarts­bis­schop kwam op voor de ar­men en riep sol­da­ten op om te stop­pen met het ver­moor­den van on­schul­di­ge bur­gers tij­dens het ge­wa­pend con­flict in zijn land. Vol­gens Jo­se Ar­ti­ga, di­rec­teur van een or­ga­ni­sa­tie die pa­ter Me­lo helpt met fond­sen­wer­ving, “ge­bruik­te ook Ro­me­ro ra­dio­zen­ders als mid­del om men­sen te be­rei­ken, niet al­leen ka­tho­lie­ken, maar ook sol­da­ten, en an­de­re men­sen”. Pa­ter Me­lo ver­telt dat Ra­dio Pro­greso er niet naar streeft om het aan­tal ka­tho­lie­ken te doen toe­ne­men, maar om een bood­schap van ge­rech­tig­heid te ver­sprei­den on­der een breed pu­bliek. De naar schat­ting 700.000 da­ge­lijk­se luis­te­raars van de ra­dio zijn vol­gens Me­lo “ka­tho­liek, evan­ge­lisch of zelfs athe­ïs­tisch. Wij wil­len men­sen­rech­ten ver­de­di­gen en sa­men de weg gaan van recht­vaar­dig­heid, dat is ons doel”. Me­de door de tech­no­lo­gi­sche en di­gi­ta­le voor­uit­gang is het aan­tal luis­te­raars in de laat­ste ja­ren toe­ge­no­men. “On­ze luis­te­raars zijn ver­spreid over het he­le land, maar zit­ten ook in het bui­ten­land”, al­dus Me­lo. Zo­als ook de za­li­ge Ro­me­ro on­der vuur lag door wat hij zei, zijn pa­ter Me­lo en zijn col­le­ga’s vaak doel­wit van val­se be­schul­di­gin­gen en be­drei­gin­gen. “We zou­den ge­weld pro­mo­ten, som­mi­gen be­we­ren zelfs dat we wa­pens heb­ben of drugs ver­han­de­len. Ze pro­be­ren ons in dis­kre­diet te bren­gen.”

Dat vormt ech­ter geen be­lem­me­ring voor de 58 me­de­wer­kers van het ra­dio­sta­ti­on, die door heel Honduras rei­zen om Ra­dio Pro­greso’s mis­sie mo­ge­lijk te ma­ken. Hoe­wel de mees­te me­de­wer­kers ka­tho­liek zijn, is dat vol­gens Me­lo geen ver­eis­te om bij de zen­der te mo­gen wer­ken. “De eni­ge eis waar on­ze me­de­wer­kers aan moe­ten vol­doen is lief­de en toe­wij­ding heb­ben voor een on­af­han­ke­lij­ke vrij­heid van me­nings­ui­ting, en dat zij op­ko­men voor de rech­ten van de ar­men.” (CNS/FP)

Pa­ter Me­lo in het kan­toor van een Ame­ri­kaans Con­gres­lid. De Hond­ure­se je­zu­ïet was in Washington om te plei­ten voor stop­zet­ting van de mi­li­tai­re en fi­nan­ci­ë­le hulp aan zijn land. Die dient vol­gens hem slechts een on­der­druk­kend re­gime dat niet aan de slech­te so­ci­aal­eco­no­mi­sche si­tu­a­tie doet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.