‘On­ze le­vens zijn in ge­vaar’

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

‘Pa­ter Me­lo’ ging op 18 mei in Washington in ge­sprek met be­leids­ma­kers en le­den van het Ame­ri­kaan­se Con­gres. Hij sprak er tij­dens een bij­een­komst van de Men­sen­rech­ten­com­mis­sie over de nood­zaak voor de VS om de mi­li­tai­re hulp aan zijn thuis­land stop te zet­ten. Vol­gens de Hond­ure­se je­zu­ïet helpt de geld­stroom een re­ge­ring die niet al­leen haar bur­gers on­der­drukt, maar die ook niets doet aan de er­bar­me­lij­ke so­ci­aal­eco­no­mi­sche si­tu­a­tie van het land. Hier­door zou­den ve­le Hond­ure­zen pro­be­ren om naar de VS te emi­gre­ren. “Als de VS wil­len dat de im­mi­gra­tie stopt, dan moe­ten zij de geld­stroom dicht­draai­en naar een re­ge­ring die de si­tu­a­tie al­leen maar er­ger maakt”, al­dus Me­lo. Honduras is een van de arm­ste lan­den van Cen­traal-Ame­ri­ka en kampt met ho­ge wer­ke­loos­heid. Het land wordt ook ge­teis­terd door af­per­sing en ge­weld door ben­des. “Ik vrees voor mijn le­ven, maar ook voor het le­ven van mijn col­le­ga’s”, zei Me­lo in ge­sprek met pers­dienst CNS. “Daar­om ben ik naar de VS ge­ko­men: om te spre­ken over Honduras en over ons werk. Ik ben ver­ant­woor­de­lijk voor de be­scher­ming van hen die op­ko­men voor men­sen­rech­ten en vrij­heid van me­nings­ui­ting.” Me­lo sprak ook over de ve­le cri­ti­ci van pre­si­dent Her­nan­dez die ge­van­gen zijn ge­no­men en vroeg de VS om te hel­pen bij hun vrij­la­ting. “On­ze le­vens zijn in ge­vaar”, al­dus de je­zu­ïet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.