Film On­ly the Bra­ve

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

Een mo­dern hel­den­epos, zo kan On­ly the Bra­ve het bes­te om­schre­ven wor­den. Met een al­les­ver­nie­ti­gen­de brand als groot­se ge­beur­te­nis, na­tuur­ge­weld als over­heer­sen­de kracht en stoe­re brand­weer­man­nen als de dap­pe­re hel­den. On­ly the Bra­ve gaat over een bos­brand bij Yar­nell, in het kurk­dro­ge Ari­zo­na in de Ver­e­nig­de Sta­ten. In ju­ni 2013 vond daar een team van ne­gen­tien hotshots – ex­treem ge­train­de brand­weer­lie­den – op tra­gi­sche wij­ze de dood. De­ze ge­beur­te­nis kreeg des­tijds veel me­dia-aan­dacht, dus de­ze af­loop is wel­be­kend. On­ly the Bra­ve richt zich dan ook voor­na­me­lijk op de aan­loop naar de ramp. Hoe ziet het le­ven van een 24/7-be­schik­ba­re ram­pen­be­strij­der er­uit? Wel­ke im­pact heeft een der­ge­lij­ke baan op een re­la­tie en een ge­zin? Hoe groot zijn de moed, de vast­be­ra­den­heid en de hoop van de jon­ge ke­rels? On­ly the Bra­ve volgt de moei­za­me weg van het lo­ka­le korps om de sta­tuur van hotshots te be­mach­ti­gen en ver­beeldt de vreug­de wan­neer ze uit­ein­de­lijk tot Gra­ni­te Moun­tain Hotshots wor­den ge­noemd. Met recht wordt dit een broe­der­schap ge­noemd. Ver­trou­wen in el­kaar en op­of­fe­rings­be­reid­heid voor el­kaar blij­ken es­sen­ti­eel. Dui­de­lijk wordt ook dat het pro­fes­si­o­ne­le brand­weer­vak niet voor doet­jes is. De film zit vol fy­sie­ke in­span­nin­gen, ma­cho­ge­drag en stoe­re man­nen­praat. In het bij­zon­der wordt com­man­dant Eric ‘Su­pe’ Marsh ge­volgd, waar­bij voor­al de im­pact van zijn da­den­drang op zijn hu­we­lijk dui­de­lijk wordt. Bren­dan ‘Donut’ McDonough is het jong­ste team­lid. Hij is een voor­ma­lig drugs­ver­slaaf­de die door zijn on­ver­wach­te va­der­schap iets van zijn le­ven wil ma­ken. Het meest in­druk­wek­ken­de aan On­ly the Bra­ve zijn wel­licht de beel­den van het apo­ca­lyp­ti­sche na­tuur­ge­weld. Uit een com­pu­ter ge­to­verd na­tuur­lijk, maar zeer over­tui­gend. Het wordt voor­stel­baar dat de hel­den van het ver­haal het vuur als een le­ven­de, on­grijp­ba­re vij­and zien, die ze dan ook struc­tu­reel ‘ dat kreng’ noe­men. Het sce­na­rio ram­melt her en der wel wat, maar het pri­ma ac­teer­werk maakt sa­men met de in­druk­wek­ken­de beel­den veel goed. Zo­als vaak bij waar­ge­beur­de he­ro­ï­sche ver­ha­len wor­den aan het eind fo­to’s ver­toond van de ech­te hel­den, com­pleet met vrou­wen en jon­ge kin­de­ren. De prijs voor hel­den­dom is hoog, heel hoog. On­ly the Bra­ve gaat uit­ein­de­lijk over ka­me­raad­schap. Over voor el­kaar door het vuur gaan, let­ter­lijk. “It’s not what stands in front of you… It’s who stands be­si­de you”, zo luidt het mot­to van de film: ‘Het gaat er niet om wat voor je staat… Het gaat er­om wie naast je staat.’ (Het­tie van der Ven)

Film: On­ly the Bra­ve (2017), Ver­e­nig­de Sta­ten, 133 min. Re­gie: Jo­seph Ko­s­in­ski, met o.a. Josh Bro­lin en Mi­les Tel­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.