Twee keer nee

Katholiek Nieuwsblad - - KNCOLUMN - Mar­ta Pe­tro­sil­lo

“Het do­cu­ment is nog niet ge­reed om ge­pu­bli­ceerd te wor­den en dus moe­ten we het aan de di­o­ce­sa­ne bis­schop over­la­ten om te oor­de­len over het be­staan van een ‘ern­sti­ge en dwin­gen­de nood­zaak’ die de toe­stem­ming om ter com­mu­nie te gaan recht­vaar­digt.” Op die ma­nier re­a­geer­de paus Fran­cis­cus op de voor­ge­no­men richt­lijn van de Duit­se bis­schop­pen om een pro­tes­tant­se echt­ge­noot of echt­ge­no­te van een ka­tho­liek toe te la­ten tot de com­mu­nie. Het Va­ti­caan trap­te ech­ter op de rem en deed dat via een brief van Luis La­dar­ia Fer­rer, pre­fect van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer, ge­richt aan kar­di­naal Rein­hard Marx, voor­zit­ter van de Duit­se bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Een ko­pie van de brief werd toe­ge­stuurd aan de bis­schop­pen die bij het Va­ti­caan hun zor­gen had­den ge­uit over de om­me­keer die de meer­der­heid van de Duit­se bis­schop­pen in gang wil­den zet­ten. De in­houd van de brief, die het ze­gel draagt van de paus, had ei­gen­lijk ge­heim moe­ten blij­ven om de Duit­se bis­schop­pen de kans te ge­ven er for­meel op te re­a­ge­ren, maar lek­te toch uit via de web­si­te van va­ti­ca­nist San­dro Ma­gis­ter. La­dar­ia noemt drie re­de­nen voor de be­slis­sing om de voor­ge­no­men richt­lijn een halt toe te roe­pen. Dat is voor­al om­dat “het on­der­werp raakt aan het ge­loof van de Kerk en re­le­vant is voor de uni­ver­se­le Kerk”. Op de twee­de plaats heeft de richt­lijn “ef­fec­ten op oe­cu­me­ni­sche re­la­ties met an­de­re Ker­ken en an­de­re ker­ke­lij­ke ge­meen­schap­pen die niet on­der­schat mo­gen wor­den”. Zo zou kar­di­naal Ar­bo­re­li­us van Stockholm per­soon­lijk aan de paus heb­ben ge­vraagd om een der­ge­lij­ke richt­lijn niet toe te staan om geen doc­tri­nai­re en pas­to­ra­le ver­war­ring te zaai­en in lan­den als Zwe­den waar de meer­der­heid van de chris­te­nen lu­thers is. Het der­de punt be­treft “de in­ter­pre­ta­tie van ca­non 844” uit het ker­ke­lijk wet­boek. “Om­dat er in en­ke­le sec­to­ren van de Kerk wat dit be­treft open vra­gen zijn, heb­ben de be­trok­ken di­cas­te­ries van de Hei­li­ge Stoel op­dracht ge­kre­gen bij­tijds een ver­hel­de­ring van de­ze vra­gen te ge­ven.” Een an­der en wat ab­rup­ter ‘nee’ kwam vo­ri­ge week ook van La­dar­ia en wel via een ar­ti­kel in de Os­ser­va­to­re Ro­ma­no. Daar­in sluit de pre­laat de mo­ge­lijk­heid van vrou­we­lijk pries­ter­schap ca­te­go­risch uit. Het ar­ti­kel ge­ti­teld ‘Het de­fi­ni­tie­ve ka­rak­ter van de doc­tri­ne van Or­di­na­tio sa­cer­do­ta­lis. Met be­trek­king tot en­ke­le twij­fels’, was meer dan dui­de­lijk. “Wat de wij­ding van vrou­wen in de ka­tho­lie­ke Kerk be­treft, is het laat­ste dui­de­lij­ke woord ge­spro­ken door St.-Jo­han­nes Pau­lus II en dat blijft staan”, zei paus Fran­cis­cus op de te­rug­weg van zijn apos­to­li­sche be­zoek aan Zwe­den in 2016. La­dar­ia zegt het­zelf­de en ver­wijst naar de apos­to­li­sche brief van Jo­han­nes Pau­lus II uit 1994, Or­di­na­tio sa­cer­do­ta­lis. De hei­li­ge paus schreef die des­tijds naar aan­lei­ding van de be­slis­sing van de an­gli­caan­se Kerk om de pries­ter­wij­ding van vrou­wen toe te staan. “De ge­re­zen twij­fels over hoe de­fi­ni­tief Or­di­na­tio sa­cer­do­ta­lis is, heb­ben ook ern­sti­ge con­se­quen­ties voor de wij­ze waar­op het leer­ge­zag van de Kerk wordt be­gre­pen”, schrijft La­dar­ia. Hij be­na­drukt dat “de on­feil­baar­heid niet al­leen maar plech­ti­ge uit­spra­ken van een con­ci­lie of van de Hei­li­ge Va­der be­treft wan­neer die ex ca­the­dra spreekt”. De Kerk “heeft op geen en­ke­le ma­nier de au­to­ri­teit om de pries­ter­wij­ding toe te staan aan vrou­wen en aan dit oor­deel moet de­fi­ni­tief wor­den vast­ge­hou­den door al­le ge­lo­vi­gen van de Kerk”. (Vert. SvdB)

Va­ti­caan trapt op de rem bij in­ter­com­mu­nie en vrou­wen­wij­ding

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.