Cam­pag­ne voor ont­voer­de bis­schop

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

De ka­tho­lie­ke com­mis­sie voor ge­rech­tig­heid en vre­de in Hong­kong heeft een cam­pag­ne ge­lan­ceerd om bis­schop Au­gus­ti­ne Cui Tai vrij te krij­gen. De door Ro­me er­ken­de co­ad­ju­tor-bis­schop van Xu­an­hua (He­bei) werd me­dio april door de po­li­tie mee­ge­no­men. Sinds­dien ont­breekt van hem ie­der spoor. Kar­di­naal Jo­seph Zen, eme­ri­tus-bis­schop van Hong­kong, on­der­steunt de cam­pag­ne. Mgr. Tai is sinds 1993 her­haal­de­lijk on­der­wor­pen aan dwang­ar­beid, her­op­voe­ding, de­ten­tie en huis­ar­rest. Hij zou zon­der be­hoor­lijk pro­ces zijn ver­oor­deeld we­gens “il­le­ga­le mis­si­o­nai­re ac­ti­vi­tei­ten” en “il­le­ga­le en on­ge­oor­loof­de re­li­gi­eu­ze bij­een­kom­sten”. Die straf­fen zijn vol­gens de com- mis­sie ech­ter voor­al op­ge­legd om­dat de bis­schop zich in­zet voor gods­dienst­vrij­heid en wei­gert zich te on­der­wer­pen aan de Chi­ne­se Pa­tri­ot­ti­sche Ver­e­ni­ging. De com­mis­sie laakt de ern­sti­ge schen­ding van fun­da­men­te­le men­sen­rech­ten en re­li­gi­eu­ze vrij­heid, ge­ga­ran­deerd door de Chi­ne­se grond­wet en in­ter­na­ti­o­na­le men­sen­rech­ten­ver­dra­gen. Daar­naast is zij be­zorgd over de zwak­ke ge­zond­heid van mgr. Tai. In maart wer­den bis­schop Vincent Guo Xij­in en zijn kan­se­lier, Xu, door de po­li­tie en­ke­le da­gen ‘ge­kid­napt’. De bis­schop van Mindong zou ge­wei­gerd heb­ben met Pa­sen te con­ce­le­bre­ren met een ge­ëx­com­mu­ni­ceer­de bis­schop van de ‘of­fi­ci­ë­le’ Kerk. (Kerk in Nood/AN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.