Oer­ou­de wijs­heid voor nu

Katholiek Nieuwsblad - - KNBOEK -

Twee T fe­no­me­nen f ver­smel­ten lt in i W Woes­tijn­va­ders tij d on

der­weg, de tijd­schrift­ver­sie van Mat­ti­as Rouws boek uit 2015: de schijn­baar nog al­tijd groei­en­de in­te­res­se in pro­tes­tant­se kring voor ele­men­ten uit de ka­tho­lie­ke tra­di­tie, en het in­mid­dels klei­ne stroom­pje aan op zich­zelf staan­de re­li­gi­eu­ze glos­sy’s. De bun­de­ling van spreu­ken van ou­de woes­tijn­mon­ni­ken is fraai vorm­ge­ge­ven, met prach­ti­ge il­lu­stra­ties van Je­di Noor­de­graaf - op de­ze pa­gi­na ziet u ‘co­ver­mo­del’ Mo­zes de Don­ke­re. In­spi­re­rend zijn de spreu­ken ook. Een en­ke­le uit­spraak is vaak al denk­stof ge­noeg voor de da­ge­lijk­se me­di­ta­tie, en oe­fen­stof voor een veel lan­ge­re tijd: “Lief­de is: steeds meer gaan ge­ven om men­sen die je kwet­sen.” Soms be­kruipt je wel de vraag waar­om juist de­ze uit­spra­ken zijn ge­se­lec­teerd. Het ge­heel lijkt naad­loos toe­ge­schre­ven op van­daag po­pu­lai­re the­ma’s (ar­men­zorg, niet oor­de­len). Daar hád­den de­ze mon­ni­ken ook veel over te zeg­gen, maar het ge­vaar van ge­mak­ke­lijk mo­dern mo­ra­lis­me loert soms. Een vleug­je (waar­schijn­lijk on­be­doel­de) hu­mor is er ook: drie pa­gi­na’s over Gre­go­ri­us de Gro­te zon­der het woord ‘paus’ te ge­brui­ken (‘bis­schop van Ro­me’, dat wel), de­ze ka­tho­liek vond dat best een pres­ta­tie. Hoe dan ook een mooie ken­nis­ma­king met oer­ou­de chris­te­lij­ke wijs­heid, ruig, weer­bar­stig én, ja, erg ac­tu­eel. Om het met Ma­ria van Egypte zeg­gen: lief­de maakt in­der­daad de mooi­ste ver­ha­len. (PD) Mat­ti­as Rouw, Woes­tijn­va­ders on­der­weg – In­spi­ra­tie voor nu. Uitg. Bran­d­aan, 128 pp., € 12,50, ISBN 978 94 60050 42 8

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.