On­ze­va­der

Katholiek Nieuwsblad - - KNCOLUMN -

Prof. Joos­ten geeft een uit­ste­ken­de ana­ly­se van het con­cept (?) van de nieu­we in­ter­con­fes­si­o­ne­le ver­sie van het On­ze­va­der. Dit is in­der­daad vlees noch vis en be­vat de no­di­ge on­wen­se­lij­ke en zelfs plat­te con­no­ta­ties. Maar waar­om zou­den de ver­schil­len­de ver­ta­lin­gen moe­ten fu­se­ren? Ie­de­re ver­ta­ling heeft zijn ei­gen rijk­dom en het is be­ter om die te koes­te­ren dan om het Ge­bed des He­ren ver­der te glo­ba­li­se­ren. In on­ze Vlaams-Ne­der­land­se fa­mi­lie han­te­ren wij het when in Ro­me do as the Ro­mans

do en dat le­vert geen pro­ble­men op. En wan­neer wij thuis met pro­tes­tan­ten eten, over­leg­gen we met hen hoe we zul­len bidden. Het zou een ver­ar­ming zijn om het pro­tes­tant­se (en Vlaam­se) he­me­len te ver­van­gen. Is he­me­len im­mers niet de su­per­la­tief van he­mel en duidt dit niet op de hoog­ste he­mels­feer waar God woont? En wat te den­ken van de in­mid­dels op­ge­of­fer­de be­ko­ring? Het Grieks staat ook be­proe­ving toe, maar was be­ko­ring nu juist niet het on­der­schei­den­de woord uit de Room­se ver­sie? Zo zou ik ook het pro­tes­tant­se ver­los ons van de bo­ze on­gaar­ne mis­sen. Is het kwaad (dan wel Kwaad) niet tot hem her­leid­baar? En tot slot: het ge­heel is meer dan de som der de­len. Waar­om zou­den we op­nieuw een stuk­je van on­ze iden­ti­teit in­le­ve­ren wan­neer we iets van on­ze tra­di­ties met el­kaar kun­nen de­len? Ka­rel Wie­che­r­ink, Mar­ke­lo

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.