Va­der­dag

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA -

Wat we va­ders ca­deau kun­nen doen uit de ka­tho­lie­ke tra­di­tie.

Met M Va­der­dag in aan­tocht t stelt Lau­ra Fa­nuc­ci: la­ten l we va­ders in hun roe­ping r steu­nen met de schat­ten s uit on­ze ka­tho­lie­ke l tra­di­tie.

Va­der­dag V zit vol met or­di­nai­re r ste­reo­ty­pen: pa wil de af­stands­be­die­ning, s wat schui­ne grap­pen g ma­ken en een koud bier­tje b drin­ken. Hij voedt niet op, o zorgt niet en is niet be­trok­ken. k Hij is niet toe­ge­wijd aan zijn z vrouw, kin­de­ren of klein­kin­de­ren. k Maar denk aan de va­ders v die je kent. De kans be­staat s dat ze zul­ke mal­le beel­den d tar­ten. Veel man­nen her­de­fi­ni­ë­ren d te­gen­woor­dig wat het h be­te­kent va­der te zijn. Ze zijn z in­tiem be­trok­ken bij het op­voe­den o van kin­de­ren en de ver­ant­woor­de­lijk­he­den v van het h ge­zins­le­ven, met lief­de la­ve­rend v tus­sen de con­cur­re­ren- de ei­sen van werk en thuis. Hoe kun­nen we als Kerk hun roe­pin­gen steu­nen? Wel­ke in­spi­ra­tie­bron­nen biedt on­ze ka­tho­lie­ke tra­di­tie? In de Schrift vind je te­de­re beel­den van het va­der­schap. Mo­zes zegt de Is­ra­ë­lie­ten: “Jah­we uw God gaat voor u uit, Hij zal zelf voor u strij­den, juist zo­als Hij dat in Egyp­te voor uw ei­gen ogen heeft ge­daan, en in de woes­tijn, waar gij er­va­ren hebt hoe Jah­we uw God u ge­dra­gen heeft zo­als ie­mand zijn zoon draagt, heel de lan­ge tocht tot hier toe.” De hei­li­gen ge­ven ons voor­beel­den uit het ech­te le­ven van va­ders die toe­ge­wijd zijn aan hun ge­zin­nen. De hei­li­ge Louis Mar­tin schreef brie­ven aan zijn doch­ters die een hard wer­ken­de ou­der met een te­der hart ont­hul­len. Ook sa­cra­men­ten ze­ge­nen de roe­ping van va­ders. De doop­ri­tus biedt een ze­gen: “De Heer, de al­mach­ti­ge God, is de Ge­ver van het le­ven hier op aar­de, en van het le­ven in de he­mel; Hij mo­ge de­ze va­der ze­ge­nen: dat hij sa­men met zijn echt­ge­no­te door woord en voor­beeld laat zien dat zij ge­lo­ven in het woord van Je­zus Chris­tus on­ze Heer.” La­ten we de­ze Va­der­dag de lief­de van va­ders ver­hef­fen. La­ten we bid­den voor het va­der­schap in al­le scha­ke­rin­gen. Man­nen die er­naar ver­lan­gen va­der te zijn. Va­ders die kin­de­ren heb­ben ver­lo­ren. Kin­de­ren van wie de va­der is ge­stor­ven. Al­len wier va­ders af­we­zig wa­ren. Het va­der­schap ver­dient het te wor­den ge­steund met woor­den van lief­de en dank­baar­heid. De Ame­ri­kaan­se broe­der Mic­key McGrath schil­dert af­beel­din­gen van Sint-Jo­zef met Je­zus die heel an­ders zijn dan ty­pi­sche va­der­dag­kaar­ten: de ba­by voe­dend in zijn werk­plaats, back­pac­kend naar Je­ru­za­lem met een tie­ner-Je­zus. Kleur­rij­ke beel­den die de af- fec­tie van het va­der­schap tot le­ven bren­gen. Naast de tan­den­bor­stels van on­ze zo­nen staat zo’n kaart. Ja­ren ge­le­den zet­te ik die daar neer in de hoop dat die, net als de te­de­re lief­de van hun va­der, voor on­ze jon­gens een stil­le her­in­ne­ring zou zijn aan wat va­der­schap be­te­kent: da­ge­lijk­se rit­mes van lief­de en plicht, of­fer en vreug­de. Als zij ge­roe­pen zijn va­ders te wor­den, dan bid ik dat hun Kerk hen pre­cies zo zal voe­den: in ge­bed en sa­cra­ment, door Schrift en hei­li­gen, met eer en hoop. Pre­cies de ma­nie­ren waar­op we on­ze va­ders van­daag kun­nen steu­nen.

Lau­ra Kel­ly Fa­nuc­ci is moe­der en schrijf­ster en leidt een roe­pin­gen­pro­ject op het Col­le­ge­vil­le In­sti­tu­te in het Ame­ri­kaan­se Col­le­ge­vil­le. Ze pu­bli­ceer­de on­der meer een boek over ou­der­schap en blogt op www.mo­therings­pi­rit.com. (CNS/Vert. PD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.