Paus: eco­lo­gi­sche cri­sis wor­telt in men­se­lijk hart

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Voor wie in God als schep­per ge­looft, moet de schep­ping al­tijd wor­den er­kend als “een ge­deel­de ga­ve en niet als pri­vé­be­zit”. Het be­scher­men er­van “houdt al­tijd de er­ken­ning in van en het res­pect voor de rech­ten van ie­de­re per­soon en ie­der volk”. Dat schreef paus Fran­cis­cus af­ge­lo­pen week in een brief aan pa­tri­arch Bart­ho­lo­mai­os van Con­stan­ti­no­pel, het ere­hoofd van de we­reld­wij­de Or­tho­doxie. Hij deed dat bij ge­le­gen­heid van een in Grie­ken­land ge­hou­den eco­lo­gi­sche con­fe­ren­tie waar de pa­tri­arch sprak. De eco­lo­gi­sche cri­sis, al­dus de paus, “wor­telt ui­t­ein­de­lijk in het men­se­lijk hart dat er­naar streeft de be­perk­te hulp­bron­nen van on­ze pla­neet te con­tro­le­ren en uit te bui­ten, ter­wijl het de kwets­ba­re le­den van de men­se­lij­ke fa­mi­lie ne­geert”. “Het zijn niet slechts de hui­zen van kwets­ba­re men­sen we­reld­wijd die af­brok­ke­len, zo­als kan wor­den ge­zien in de groei­en­de uit­tocht van kli­maat­mi­gran­ten en mi­li­eu­vluch­te­lin­gen in de we­reld. Zo­als ik heb ge­pro­beerd aan te ge­ven in mijn en­cy­cliek Lau­da­to Si’, lij­ken wij toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties te ver­oor­de­len tot een in puin lig­gend ge­meen­schap­pe­lijk huis.” In zijn op de web­si­te van het pa­tri­ar­chaat ge­pu­bli­ceer­de toe­spraak zegt pa­tri­arch Bart­ho­lo­mai­os on­der meer dat “kli­maat­ver­an­de­ring een zaak is die nauw ge­re­la­teerd is aan ons hui­di­ge mo­del van eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling”. Zijn pa­tri­ar­chaat, zei hij, wijst al lang op “de gees­te­lij­ke en mo­re­le wor­tels van de eco­lo­gi­sche cri­sis”, ter­wijl het “de so­li­da­ri­teit tus­sen mens­heid en na­tuur be­na­drukt. Bo­ven­dien heeft het de nood on­der­streept aan een spi­ri­tu­e­le ver­an­de­ring van men­sen en hun hou­ding ten op­zich­te van de schep­ping”. (CNS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.