‘ Ver­geet je le­ra­ren nooit!’

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

Paus Fran­cis­cus ont­ving za­ter­dag zo’n vijf­hon­derd leer­lin­gen van scho­len uit bui­ten­wij­ken van Mil­aan en Ro­me. Ze kwa­men naar Ro­me met de Tre­no dei bam­bi­ni (‘Trein van de kin­de­ren’), een ini­ti­a­tief in het ka­der van een pro­ject om ach­ter­buur­ten leef­baar­der te ma­ken. “Ver­geet nooit jul­lie eer­ste le­ra­ren, ver­geet nooit jul­lie school. Het zijn de wor­tels van jul­lie cul­tuur”, zei de paus tij­dens de au­dien­tie in de Pau­lus VI-hal. De bij­een­komst werd ge­fa­ci­li­teerd door de Pau­se­lij­ke Raad voor de Cul­tuur, in sa­men­wer­king met de Ita­li­aan­se spoor­we­gen, die de kin­de­ren naar Ro­me bracht. De paus ging in op en­ke­le vra­gen van de kin­de­ren. Zo vroeg een meis­je of hij zich zijn le­ra­ren nog kon her­in­ne­ren. “Mijn eer­ste juf heet­te Stel­la”, ant­woord­de Fran­cis­cus, “een le­ra­res die ik had tij­dens het eer­ste en der­de jaar. Ze was heel goed, ze leer­de ons le­zen en schrij­ven. Ik ben me haar al­tijd blij­ven her­in­ne­ren, om­dat het zeer be­lang­rijk is je je eer­ste juf of mees­ter te her­in­ne­ren.” De paus ver­tel­de hoe hij in de loop der ja­ren con­tact wist te be­hou­den met zijn juf. “Als bis­schop hielp ik haar tij­dens haar ziek­te. Ze over­leed op 94-ja­ri­ge leef­tijd.” Naast ka­tho­lie­ke kin­de­ren wa­ren er ook mos­lims, boed­dhis­ten, or­tho­doxe en athe­ïs­ti­sche kin­de­ren aan­we­zig. Ze droe­gen al­len een pet van de Ita­li­aan­se spoor­we­gen. Het ini­ti­a­tief Tre­no dei bam­bi­ni wordt sinds 2013 jaar­lijks ge­or­ga­ni­seerd. Hon­der­den kin­de­ren die le­ven in moei­lij­ke om­stan­dig­he­den wor­den door de Ita­li­aan­se spoor­we­gen naar Ro­me ge­bracht voor een ont­moe­ting in het Va­ti­caan. Aan de vo­ri­ge edi­ties na­men kin­de­ren uit mi­gran­ten­ge­zin­nen deel, kin­de­ren die moei­te had­den met hun stu­dies, kin­de­ren van ge­de­ti­neer­den en uit door aard­be­ving ge­trof­fen ge­bie­den. (Va­ti­can­news)

De paus met en­ke­le van de kin­de­ren die hij in het Va­ti­caan ont­ving.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.