Kem­pe­naar

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL - Pa­stoor Harm Schil­der

In mijn Kem­pen­dor­pen zijn er veel gil­des. Ze heb­ben elk hun ei­gen tra­di­ties en kleu­ren waar ze trots op zijn. Als je met een gil­de­broe­der praat over het mooie van zijn gil­de, komt het woord ‘broe­der­schap’ al gauw naar vo­ren. De mees­ten zijn van va­der op zoon in het gil­de ge­ko­men, maar som­mi­gen heb­ben zelf­stan­dig hun weg ge­von­den of via vrien­den. Of­schoon er vas­te mo­men­ten zijn dat gil­de en Kerk el­kaar ra­ken (het zo­ge­he­ten ko­ning­schie­ten of de feest­dag van de pa­troon­hei­li­ge) is de band tus­sen een gil­de­broe­der en Kerk niet ster­ker dan bij de ge­mid­del­de Bra­ban­der. Res­pect is er, maar ook te­rug­hou­dend­heid. Een in­te­res­sant voor­val in gil­de­ver­band heeft mij doen na­den­ken. Bij de hul­di­ging van een gil­de­broe­der door Ber­tus van der Staak van ‘de Kring’ (een over­koe­pe­lend ver­band), re­gen­de het pij­pen­ste­len. Ik stel­de voor om de toe­spraak maar in de kerk te hou­den en daar­na naar bui­ten te gaan. Goed plan. Met een waar­di­ge hoed op sprak Ber­tus over de al­ge­me­ne wens om het gil­de­we­zen te ‘mo­der­ni­se­ren’, ‘bij de tijd te bren­gen’. Wat dat con­creet be­te­kent, weet je maar nooit. Som­mi­gen schaf­fen on­der het mom van bij de tijd bren­gen ou­de din­gen af die hun ei­gen char­me heb­ben en waar nie­mand last van heeft. Maar wat ver­stond Ber­tus on­der ‘bij de tijd bren­gen?’ Dat het mis­schien een idee was dat gil­de­broe­ders wat aan zie­ken­be­zoek zou­den doen… Dat is toch ver­ras­send. Een vi­sie op mo­der­ni­se­ring ont­vou­wen die ge­richt is op men­se­lij­ke goed­heid. Hu­ma­ni­se­ring dus. Het bier­tje na de hul­di­ging smaak­te dan ook ex­tra lek­ker. Vaak wor­den tra­di­tie en mo­der­ni­teit te­gen el­kaar uit­ge­speeld, als­of de laat­ste pa­tent heeft op men­se­lij­ke na­bij­heid. Quod non. Op een heel an­der ni­veau kwam ik bij de­ze ge­dach­te uit door een ar­ti­kel van Frank Mul­der in De Groe­ne Am­ster­dam­mer: ‘Hoe por­no ons brein, on­ze re­la­ties en on­ze seks ne­ga­tief be­ïn­vloedt.’ Ook ver­ras­send. Je kunt de Groe­ne moei­lijk con­ser­va­tief noe­men. Ver­ge­le­ken met El­se­vier is het blad juist links/pro­gres­sief. Maar er wordt meer ge­ke­ken naar de ge­vol­gen van on­ze vrij­heids­cul­tuur, zon­der te plei­ten voor cen­suur. “Als we er­ken­nen wat de prijs van por­no is (schaam­te, on­ze­ker­heid, ob­jec­ti­ve­ring van an­der­mans li­chaam, ma­ni­pu­la­tie, eenzaamheid - hs), kun­nen we wer­ken aan cul­tuur­ver­an­de­ring.” Fe­mi­nis­te Jean Kil­bour­ne ci­te­rend: “Man­nen en vrou­wen in mu­ziek­vi­deo’s ge­brui­ken el­kaar. Het is een kou­de en pas­sie­lo­ze seks die ons om­ringt. Ie­der ge­voel van vreug­de is weg. De mo­del­len kij­ken vaak vij­an­dig of ver­veeld naar el­kaar.” Ook een plei­dooi voor mo­der­ni­se­ring door meer oog voor men­se­lij­ke goed­heid. Vol­gens Dosto­je­v­ski zal de schoon­heid de we­reld red­den, maar goed­heid heeft even ster­ke pa­pie­ren. Als krim­pen­de Kerk ver­lie­zen we aan schoon­heid, maar ko­men er kan­sen vrij op het ge­bied van goed­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.