Agen­da

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE - Di­ver­se, ju­ni Maand Ka­tho­liek Erf­goed

In Zuid-Lim­burg wordt in ju­ni een reeks ac­ti­vi­tei­ten ge­hou­den in het ka­der van de Maand van het Ka­tho­liek Erf­goed. De lo­ca­ties zijn te verbinden in een pel­gri­ma­ge. Met o.a. ten­toon­stel­ling Sleu­tel naar de he­mel in de kloos­ter­bi­bli­o­theek van Wit­tem (Wit­te­mer Al­lee 32); ten­toon­stel­ling over St.-Ger­lach en abt Emo in het hei­lig­dom van SintGer­lach (Nor­ber­ti­nes­sen­hof 1); ten- toon­stel­ling over pro­ces­sies in het heu­vel­land in kloos­ter Hoog­cruts (Hoog­cruts 9, Noor­beek) en ge­meen­te­huis Mar­gra­ten (Ame­ri­kap­lein 1); fo­to­ten­toon­stel­ling van Wil­lem Kuij­pers over Goe­de Week-pro­ces­sies en de Hei­lig­doms­vaart in de ur­su­li­nen­ka­pel (Gro­te Gracht 74, Maas­tricht). Zie voor al­le ac­ti­vi­tei­ten, lo­ca­ties en ope­nings­tij­den de web­si­te. In­fo: www.stich­ting­ka­tho­lie­kerf­goed.nl

In­ter­na­ti­o­na­le ope­ra-ar­ties­ten­mis

Gent (B), zo 17 jun In de Sint-Mi­chiels­kerk (Sint-Mi­chiels- plein 4) wordt om 10.30 uur de Mis op­ge­luis­terd door koor, sym­fo­nisch or­kest en so­lis­ten. Dit jaar wordt de Mes­sa di Glo­ria van Gia­co­mo Puc­ci­ni uit­ge­voerd. De uit­voe­ring is in han­den van het koor en Sym­fo­nisch Or­kest Zanglust Tielt. o.l.v. Bart Snauwaert. Toe­gang gra­tis. In­fo: 0476/43.19.90

Ari­ënsle­zing

Den Bosch, wo 20 jun In het Sint-Jans­cen­trum (Pa­pen­hulst 4) houdt mgr. De Kor­te de Ari­ënsle­zing over ‘Ari­ëns en de mis­si­o­nai­re op- dracht van de Kerk’. Aan­vang 14.00 uur, zaal open van­af 13.30 uur. Toe­gang gra­tis. In­fo/op­ga­ve: (035) 772 95 97, www.ariens­co­mi­te.nl

Iden­ti­teit en roe­ping

Til­burg, do 21 jun The­ma­dag van de Til­burg School of Ca­tho­lic The­o­lo­gy over He­re I Am. Iden­ti­ty and Vo­ca­ti­on. Met le­zin­gen en work­shops van jon­ge on­der­zoe­kers, o.a. pries­ters An­ton ten Kloos­ter en Jos Moons s.j. Aan­vang 12.30 uur. Op­ga­ve: htt­ps://tiu.nu/The­ma­dag-2018

Sint-Jans­pro­ces­sie La­ren, zo 24 jun Ver­trek 11.00 uur van­uit de ba­si­liek (Brink 31); via de Brink, Sint-Jan­straat en de Hil­ver­sum­se­weg naar het SintJans­kerk­hof. Om 14.30 uur af­slui­ting met lof in de ba­si­liek met Te De­um, Tan

tum er­go en het La­ren­se Sint-Jans­lied. In­fo: www.sint­jans­pro­ces­sie.nl An­ger­se Um­dracht An­ge­ren, zo 24 jun In de tuin en op de kerk­ho­ven van de St.-Bavo­kerk (Kerk­straat 2) wordt de jaar­lijk­se An­ger­se Um­dracht ge­hou- den. Om 10.00 uur Mis in de kerk, om 11.00 uur aan­vang pro­ces­sie. Af­slui­ting rond 11.45 uur met ze­gen in de kerk. In­fo: (06) 55 72 56 59 Bom­mel in de Ba­vo Haar­lem, t/m 30 jun Ter ge­le­gen­heid van de Haar­lem­se Strip­da­gen is er ook dit jaar weer een spe­ci­a­le ex­po­si­tie in de Gro­te of SintBavo­kerk (Gro­te Markt 22). Bom­mel en

de Bij­bel is ge­ba­seerd op het boek van Klaas Drie­ber­gen. Ma t/m za van 10.00 tot 17.00 uur. In­fo: ex­po.ba­vo@gmail.com Be­de­vaart Ke­ve­laer Ke­ve­laer (D), ma 2 t/m wo 4 jul Jaar­lijk­se be­de­vaart van­uit het bis­dom Haar­lem-Am­ster­dam naar On­ze-Lie­ve-Vrouw van Ke­ve­laer. Met o.a. ope­ning­slof en in­tocht­pro­ces­sie, HH. Mis­sen, kruis­weg en licht­pro­ces­sie. In­fo: (06) 25 02 14 17, dea.broer­sen@gmail.com Em­maus­da­gen Hel­voirt, do 5 t/m wo 11 jul Zes­daag­se re­trai­te in vol­le­di­ge stil­te, waar­in het gaat om groei in gees­te­lijk le­ven en in­ner­lij­ke ge­ne­zing. Da­ge­lijks mor­gen­ge­bed, Mis, in­lei­ding en ‘bid­den rond het Woord’ en ge­le­gen­heid tot eu­cha­ris­ti­sche aan­bid­ding. Ie­de­re re­trai­tant ont­vangt da­ge­lijks per­soon­lij­ke gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding. In­fo/aan­mel­den: (0411) 64 37 25, www.em­maus-re­trai­te.nl Re­trai­te ‘De wel­be­min­de leer­ling’ Te­ge­len, vr 20 - zo 22 jul Stil­le re­trai­te over het Jo­han­ne­se­van­ge­lie in kloos­ter De Ou­de Munt (Van We­ve­lick­ho­ven­straat 1). Kos­ten: 120 eu­ro. In­fo/op­ga­ve: (077) 373 15 72, re­trai­te@ou­de­munt.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.