Bon­ki­ge vis­sers

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

Een ge­re­for­meerd vis­sers­dorp, een van z’n ge­loof ge­val­len hoofd­per­soon die wroet in zijn pijn­lij­ke ver­le­den en fa­mi­lie­ge­hei­men: de ba­sis-in­gre­di­ën­ten van de­ze ro­man klin­ken niet bijs­ter ori­gi­neel. Toch weet schrij­ver en uit­ge­ver Arie Kok het ver­haal uit te til­len bo­ven de grij­ze mas­sa van ty­pisch Ne­der­land­se, tob­be­ri­ge (ex-) ge­re­for­meer­den­li­te­ra­tuur. De schet­sen van ge­loof en dorps­le­ven zijn mild, wee­moe­dig en lief­de­vol, met een mi­ni­mum aan voor­spel­ba­re ka­ri­ka­tu­ren. De stijl is even hoe­kig en nuch­ter als de bon­ki­ge vis­sers die de ro­man be­vol­ken. Een wat stren­ge­re re­dac­tie had Zoe­te zee wel goed ge­daan. Zo ver­an­dert een si­gaar mid­den in een con­ver­sa­tie plots in een pijp, om even plot­se­ling weer in een si­gaar te ver­an­de­ren. Als het een ka­tho­liek boek was, heet­te dat een mi­ra­kel, maar in dit pro­tes­tant­se boek lijkt het me ge­woon een mis­ser. Maar dat is maar een klei­ne kant­te­ke­ning bij een ver­der ui­terst le­zens­waar­di­ge

ro­man, die ook over­tui­gend is als so­ci­o­lo­gi­sche schets van de snel­le maat­schap­pe­lij­ke en re­li­gi­eu­ze ver­an­de­rin­gen van de voor­bije de­cen­nia. (AdW) Arie Kok, Zoe­te zee. Uitg. Mo­zaiek, 232 pp., € 19,99, ISBN 978 90 239 53234

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.