Over­tui­gings­kracht

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

Soms ver­schij­nen er cd’s die je in een keer pak­ken. De laat­ste cd van Ita­li­aan­se kla­ve­ci­nist Fa­bio Bo­ni­zon­ni is er zo een. Bo­ni­zon­ni heeft een in­ter­na­ti­o­na­le re­pu­ta­tie. Na­dat hij eerst bij en­ke­le ge­re­nom­meer­de en­sem­bles (w.o. Am­ster­dam Ba­ro­que, Le Con­cert des Na­ti­ons en Eu­ro­pa Ga­lan­te) het vak had ge­leerd, richt­te hij in 2004 zijn ei­gen or­kest op: La Ri­zonan­za. Daar­mee maak­te hij ve­le prach­ti­ge op­na­mes. De­ze op­na­me – het eer­ste deel van een se­rie met al­le kla­ve­cim­bel­con­cer­ten van Jo­hann Se­bas­ti­an Bach – is een voor­lo­pi­ge kroon op Bo­ni­zon­ni’s di­gi­ta­le oeu­vre. Dat is niet van­we­ge de mu­ziek van Bach. Die is na­me­lijk bo­ven el­ke twij­fel ver­he­ven, maar die kunt u ook op ve­le an­de­re op­na­mes tot u ne­men. Het is de uit­voe­ring. De­ze maakt op mij de in­druk vol­ko­men his­to­risch ge­ïn­for­meerd te zijn. De kla­ve­cim­bel­con­cer­ten klin­ken als­of Bach zelf ach­ter de toet­sen zit. Het or­kest klinkt als­of Bach zelf de re­pe­ti­ties heeft ge­leid. We ho­ren prach­tig ge­ar­ti­cu­leer­de me­lo­die­ën en een feil­loos en­sem­ble­spel. Bachs to­ren­ho­ge re­pu­ta­tie in zijn tijd moet op der­ge­lijk spel ge­ba­seerd zijn. Nu weet ik ook wel dat we dat nooit ze­ker kun­nen we­ten. Maar Bo­ni­zon­ni’s uit­voe­ring doet mij even ge­lo­ven dat we dat wél ze­ker we­ten. Ge­tuigt dat niet van een gro­te over­tui­gings­kracht en een ge­wel­dig mu­zi­kant­schap? (AH) Bach - Harp­si­chord Con­cer­tos vol. 1, Fa­bio Bo­niz­zo­ni (kla­ve­cim­bel), La Ri­so­nan­za. Chal­len­ge Clas­sics CC72773

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.