Voor­be­rei­dings­do­cu­ment Ama­zo­ne­sy­no­de ge­pu­bli­ceerd

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

De Kerk moet nieu­we ma­nie­ren vin­den om men­sen die in het Ama­zo­ne­ge­bied wo­nen de Eu­cha­ris­tie en pas­to­ra­le steun aan te kun­nen bie­den. Dat geldt in het bij­zon­der voor in­heem­se vol­ken, die wor­den be­dreigd door ge­dwon­gen ver­plaat­sing en uit­bui­ting. Dat staat in het voor­be­rei­den­de do­cu­ment voor de bis­schop­pen­sy­no­de over het Ama­zo­ne­ge­bied, dat op 8 ju­ni werd ge­pu­bli­ceerd. De sy­no­de komt in ok­to­ber 2019 bij­een. Er moet “met en voor het volk van God” ge­zocht wor­den naar “nieu­we pa­den voor evan­ge­li­sa­tie”. Het ge­bied is in “die­pe cri­sis” door “voort­du­rend men­se­lijk in­grij­pen” waar­in een men­ta­li­teit van uit­bui­ting van hulp­bron­nen de bo­ven­hand heeft. De link tus­sen mi­li­eu­zorg en pas­to­ra­le zorg voor de men­sen in het ge­bied komt in heel het do­cu­ment te­rug. Ver­der wordt on­der meer ge­vraagd naar op­los­sin­gen voor het pries­ter­te­kort in de re­gio. De vaak be­spro­ken op­tie van vi­ri pro­ba­ti, het pries­ter wij­den van rij­pe­re ge­huw­de man­nen, wordt ove­ri­gens niet ge­noemd. (CNS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.