In­for­ma­tief op­stap­je

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

In wor­den twaalf mi­gran­ten­ker­ken en in­ter­na­ti­o­na­le ker­ken in Ne­der­land ge­por­tret­teerd. Het gaat om ar­ti­ke­len die eer­der in het maand­blad Woord & Dienst zijn ver­sche­nen. De Stich­ting Vrien­den van SKIN hoopt met het boek­je meer be- kend­heid en be­lang­stel­ling te cre­ë­ren voor in Ne­der­land woon­ach­ti­ge me­de­chris­te­nen die er niet van oor­sprong van­daan ko­men. SKIN staat voor Sa­men Kerk in Ne­der­land. De ar­ti­ke­len wer­den ge­schre­ven door ir. An­mar Haya­li met wie KN eer­der dit jaar een in­ter­view had over de rol en be­te­ke­nis van de mi­gran­ten­ker­ken en in­ter­na­ti­o­na­le ker­ken in Ne­der­land. Het ver­schil tus­sen die twee is dat een mi­gran­ten­kerk meest­al uit ge­lo­vi­gen van een be­paal­de na­ti­o­na­li­teit be­staat, zo­als de Eritrees-or­tho­doxen, de Ara­bi­sche evan­ge­li­sche ge­meen­te of de Kro­a­ti­sche ka­tho­lie­ke ge­meen­schap. Bij in­ter­na­ti­o­na­le ker­ken gaat het om een be­paal­de ge­loofs­rich­ting die ver­schil­len­de na­ti­o­na­li­tei­ten trekt, zo­als bij­voor­beeld voor Spaans- of En­gels­ta­li­gen. In zijn en­cy­cliek Ut unum sint (1995) schreef paus Jo­han­nes Pau­lus II dat oe­cu­me­ne geen bij­zaak is maar een chris­ten­plicht die be­gint met op­rech­te be­lang­stel­ling voor de an­der. Dit boek­je is daar een han­dig en in­for­ma­tief op­stap­je voor. (JP) An­mar Haya­li, De we­reld­kerk in ei­gen land. Uitg. Vrien­den van SKIN, 60 pp., € 10,-. Be­stel­len: vrien­den­vans­kin@out­look.com

De we­reld­kerk in ei­gen land

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.