GELD UIT­GE­VEN IS GE­MAK­KE­LIJK

Metro Holland (Amsterdam) - - FINANCE -

Ik vul de StemWij­zer in en merk dat ik in een gul­le bui ben. Meer geld naar kunst en cul­tuur? Ui­ter­aard, kunst maakt het le­ven mooi. De uit­ga­ven voor de­fen­sie fors om­hoog? Als we de af­spra­ken bin­nen de NAVO se­ri­eus ne­men, ko­men we daar niet on­der­uit. De AOW-leef­tijd te­rug naar 65 jaar? Het lijkt mij best re­laxed om lek­ker lang pen­si­oen te heb­ben, dus pri­ma.

Geld uit­ge­ven is ge­mak­ke­lijk. Voor­al als het an­der­mans cen­ten zijn. Dus nu er ziel­tjes ge­won­nen moe­ten wor­den, be­lo­ven po­li­ti­ci hun por­te­mon­nee te trek­ken voor al­les en nog wat. Al­leen, zo vraag ik me af, ten kos­te van wat? Fijn als ik een vier­de van mijn le­ven kan be­ste­den aan tui­nie­ren en trip­jes naar Be­nidorm, maar niet als de ge­ne­ra­tie van mijn doch­ter­tje daar­voor op­draait. En al­le res­pect voor Blaas­ver­e­ni­ging ’t Gou­den Toe­ter­tje, maar wel­licht kun­nen we hun sub­si­die nut­ti­ger ge­brui­ken.

En dus pro­beer ik er­ach­ter te ko­men wie al die ver­kie­zings­ca­deau­tjes gaan be­ta­len. Bij de VVD blijkt dat, niet ge­heel ver­ras­send, de uit­ke­rings­trek­ker. Die par­tij wil de bij­stand enWW­ver­la­gen. Bij GroenLinks is de fo­rens de pi­neut; die raakt zijn be­las­ting­vrije reis­kos­ten­ver­goe­ding kwijt. En het CDA ge­bruikt het geld van sin­gles om pa­pa’s en ma­ma’s te lok­ken. Van de chris­te­nen moet de zorg­toe­slag voor al­leen­staan­den om­laag; daar­door kan de kin­der­bij­slag dan weer om­hoog.

Maar bij de PVV en 50PLUS kom ik er niet uit, ter­wijl zij flink de Sin­ter­klaas uit­han­gen. De PVV wil het ei­gen ri­si­co af­schaf­fen, de hu­ren om­laag, een la­ge­re in­kom­sten­be­las­ting, de AOWleef­tijd naar 65 en de mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting hal­ve­ren. Maar waar gaat Wil­ders dit van be­ta­len? Hij ver­dient 7,2 mil­jard met de-is­la­mi­se­ring, zo staat in zijn ver­kie­zings­pro­gram­ma. Op mi­ra­cu­leu­ze wij­ze gaan een hoofd­doek­jes­ver­bod, ko­ran­ver­bod, het slui­ten van isla­mi­ti­sche scho­len en het op­slui­ten van ra­di­ca­le mos­lims mil­jar­den op­le­ve­ren. Toe­ge­ge­ven, Wil­ders wil ook al­le azc’s slui­ten en dat brengt wel wat geld in het laatje. In 2015 ging er zo’n 800 mil­joen naar de op­vang van asiel­zoe­kers. Maar dan is er nog steeds een gat van 6,4 mil­jard.

Ook 50PLUS strooit met geld: de AOW-leef­tijd naar 65, het schrap­pen van de erf­be­las­ting, ex­tra wijk­agen­ten en klei­ne­re klas­sen. Al­leen staan in het ver­kie­zings­pro­gram­ma nau­we­lijks pun­ten die geld op­le­ve­ren. De staats­schuld la­ten op­lo­pen dan maar? Nee, die wil 50PLUS juist te­rug­bren­gen. We wil­len vol­gen­de ge­ne­ra­ties niet op­za­de­len met de ren­te­las­ten van een enor­me staats­schuld.’

Ik zou wij­zer wor­den van een stem­hulp waar­bij ik niet on­ge­li­mi­teerd kan uit­ge­ven. Bij­voor­beeld een­tje waar­bij je di­lem­ma’s voor­ge­legd krijgt: een ver­la­ging van de AOW-leef­tijd óf meer geld naar on­der­wijs? Dan wordt het pas echt in­te­res­sant. Zo’n web­si­te is niet al­leen han­dig voor zwe­ven­de kie­zers, maar ook voor po­li­ti­ci die geen keu­zes dur­ven ma­ken.

‘Fijn als ik een vier­de van mijn le­ven kan be­ste­den aan tui­nie­ren en trip­jes naar Be­nidorm, maar niet als de ge­ne­ra­tie van mijn doch­ter­tje daar­voor op­draait.’ I re­ne van den Berg Fi­nan­ci­eel jour­na­list

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.